UPC   

SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ AL CONCURS DE PERSONAL DE SUPORT A LA RECERCA DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

 • Dades personals:
  • Nom i Cognoms:
  • DNI/Passaport:
  • Data de naixement:
   dd/mm/aaaa
  • Localitat de naixement:
  • Permís de treball:
  • Adreça (carrer, núm., pis, escala):
  • Codi Postal:
  • Població:
  • Província:
  • Telèfon:
  • Telèfon mòbil:
  • Adreça electrònica:


 • Dades de la convocatòria:
  • Codi:
  • Lloc de treball:
  • Grup:
  • Unitat:
 • Adjuntar documents: (Màxim: 10 Mb)
  • Currículum detallat:

  • DNI escanejat:

  • Titulació exigida a la convocatòria escanejada:

  • Documentació acreditativa dels mèrits que al·legueu (altres estudis, experiència, cursos d’especialització, idiomes, etc.) (adjunteu tots els documents en un de sol, per exemple en format zip o rar): • Instruccions:

  Per prendre part en aquest concurs cal que empleneu el document on heu de fer constar les vostres dades personals i les dades de la convocatòria.

  La sol·licitud heu de lliurar-la acompanyada de la documentació següent:
  • Currículum detallat
  • Fotocòpia del DNI
  • Fotocòpia de la titulació exigida a la convocatòria
  • Fotocòpies de la documentació acreditativa dels mèrits que al·legueu (altres estudis, experiència, cursos d’especialització, idiomes, etc.)
  Les fotocòpies han de ser a una cara, en format DinA4 i sense retallar.

  La sol·licitud podeu lliurar-la al Registre General de la Universitat Politècnica de Catalunya planta 0 de l’edifici Vèrtex, plaça Eusebi Güell, 6 08034, Barcelona o a qualsevol Registre Públic de la UPC.

 • En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, l'informem que les dades recollides seran tractades tal com s'indica en la següent taula d'informació de protecció de dades. Les dades sol·licitades són necessàries per complir amb la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.

  Informació de protecció de dades
  Responsable del tractament Universitat Politècnica de Catalunya
  Servei de Desenvolupament Professional
  sdp.concursospas@upc.edu
  Dades de contacte del delegat de protecció de dades Universitat Politècnica de Catalunya
  Finalitats del tractament F02.3      Selecció i promoció del personal d’administració i serveis, oposicions i concursos. Procés de selecció Personal de Suport a la Recerca.
  Legitimació El tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics. Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’ octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
  Destinataris Les vostres dades no se cediran a tercers, tret que sigui d’obligació legal.
  Drets de les persones Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades.
  Termini de conservació Les dades personals proporcionades es conservaran indefinidament.
  Reclamació Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'APDCAT: apdcat.gencat.catControl de seguretat:
 • Escriu els números de la imatge:
   

 

© 2011 · Centre de Transferència de Tecnologia de la UPC