CTT
     
 
Beques i concursos
 
     
 
 
     
Idioma [ Castellano  |  English ] : 
Mapa Web :   >>   
  Inici : Beques i concursos : Beques amb finançament extern
   
Beques amb finançament extern
 

Últimes modificacions en aquesta pàgina:
Llistat de beques i ajuts amb finançament extern:


Convocatòria pel Empleo Joven dins el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Tècnica y de Innovación (2017-2020)


1.     Estat de la convocatòria: OBERTA

2.     Organisme convocant: Ministerio de Economia, Industria y Competitividad.

3.     Objecte de la convocatòria: Impulsar la contractació laboral de personal tècnic i de gestió de la I+D (titulats universitaris o tècnics de formació professional), en universitats, organismes i entitats de recerca del servei públic.

4.     Les propostes s’han de presentar com a molt tard el divendres dia 15 de juny, inclòs i s’han de presentar per registre UPC, a l’atenció de la UASLR

5.     Cal enviar a la UASLR (vía Registre UPC) la següent documentació:

a)     El formulari de l’actuació (veure document)

b)    Relació d’actuacions proposades: s’haurà d’indicar el títol, nombre de persones sol·licitades i la titulació (universitària  o formació professional, així com un coordinador responsable de la formació i de l’acompliment personal contractat dins l’àmbit de cada actuació.(Veure document)

c)     Descripció del pla de formació (Veure document)


 
6.  Convocatòria  

7.   Requisits: El personal a contractar haurà de complir el següents requisits en la data de contractació:

A.    Estar en possessió d’alguna de les següents titulacions, d’acord amb el lloc de treball finançat:

1.     Titulacions universitàries: Llicenciatura, enginyeria, arquitectura, grau , diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.

2.     Titulacions en el marc de la formació professional del sistema educatiu: tècnic o tècnic superior.

B.    Estar inscrit en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (veure l’article 6 de la convocatòria).

C.    Tenir una edat compresa entre 16 i 24 anys.

D.    Tenir menys de 30 anys, en el cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent.


8. Informació costos contractació.

9.  Criteris d'avaluació de les sol·licituds:
- Necessitat i impacte en la entitat de l'activitat a desenvolupar pel personal contractat. Puntuació: de 0 a 4 punts.
- Qualitat i contingut del pla formatiu: Puntuació: de 0 a 3 punts.
- Millora de l'empleabilitat del personal que es contracti. Es podran valorar aspectes tals com la experiència a adquirir pel personal en la activitat a desenvolupar, l'interès i projecció de futur de la activitat, i el reconeixement que posseeixi el centre on es desenvolupi la mateixa. Puntuació: de 0 a 3 punts.
10. FAQ'S.

11. Persona de contacte: samuel.montavez@upc.edu

Nota informativa:

Les retribucions mínimes que especifica la convocatòria són inferiors que  les mínimes que la UPC té en les taules retributives. El personal que en resulti contractat serà PAS Personal de Suport a la Recerca i se li farà preferentment contractes en pràctiques.


Convocatòria ICREA Sènior 2018:
 1. Estat de la convocatòria: OBERTA
 2. Organisme ConvocantICREA
 3. Sol·licitud: Les sol·licituds de participació a ICREA SENIOR seran presentades per la UPC i els investigadors candidats respectivament, de conformitat amb el procediment que es descriu a la convocatòria.
  La sol·licitud telemàtica del candidat inclourà necessàriament:
  1. Un formulari amb les dades personals i professionals, una declaració sobre els interessos de la investigació (màx. 2.000 caràcters), una llista amb les cinc publicacions més rellevants i una declaració de propòsits (màx. 3.000 caràcters).
  2. Un arxiu pdf en format lliure (màxim 15 pàgines i 4Mb) amb el CV de la persona candidata en anglès.
  3. Les dades de 4 persones de referència, de les quals almenys dos han de presentar cartes de referència en anglès, en un arxiu pdf en format lliure, i que seran presentades per les persones de referència a través de l'enllaç proporcionat per la persona candidata, abans de les 14:00 h,. del dijous 15 de març de 2018.
  4. Un manifest d'interès de la Institució d'acollida, que serà presentat per la institució a través de l'enllaç proporcionat per la persona candidata, dins el termini establert.
 4. Procediment: Les persones candidates contactaran directament amb la institució (universitat o centre de recerca a Catalunya) en la qual estiguin interessades en obtenir el seu suport. A tal fi, facilitaran al professor/a responsable l'enllaç que genera el sistema per descarregar el formulari d'acceptació.
  Per trametre la signatura del Vicerector de Política Científica, Gabriel Bugeda Castelltort, cal enviar per correu electrònic el formulari un cop emplenat a samuel.montavez@upc.edu i es facilitaran els enllaços per a l'acceptació electrònica del candidat/a.
  Finalment la institució enviarà a ICREA, dins el termini establert, l'acceptació del candidat/a en format electrònic i per correu postal.
 5. Termini:
  1. Per als candidats/ates: Fins el divendres 09 de març de 2018 (per poder assolir els terminis establerts, cal que ens feu arribar l'enllaç i el manifest d'interès de la Institució d'acollida emplenat, abans d'aquesta data).
  2. Per a les Institucions: Abans de les 14:00 h,. del dijous 15 de març de 2018.
Per a més informació sobre la convocatòria caldrà posar-se en contacte directament amb ICREA.

 1. Estat de la convocatòria: Tancada
 2. Organisme Convocant: AGAUR
 3. Termini i presentació de sol·licituds: del 15 de gener al 28 de febrer de 2018, ambdós inclosos.
 4. Convocatòria: Cliqueu aquí.
 5. Presentació sol·licituds:
   • La sol·licitud, d’acord amb el model normalitzat, l’ha de formalitzar el professor/investigador o professora/investigadora, del grup de recerca receptor, que ha de coordinar l’activitat de recerca de la persona candidata i, que s’ha de responsabilitzar de la sol·licitud.   
   • Una persona candidata i un investigador o investigadora responsable, només poden constar com a tal en una sola sol·licitud cada convocatòria.
 6. Procediment per complimentar la sol·licitud:
   • Descarregar el formulari a un disc local. El formulari e spot emplenar amb les dades generals i desar tantes vegades com siguinecessari, mentre es treballa.
   • Descarregar l’Annex al formulari, emplenar-lo amb la informació requerida i convertir-lo en format PDF sense excedir del màxim de fulls indicats a cada apartat. A l’Annex s’ha d’incloure la descripció dels elements més destacats del grup de recerca al qual s’incorpori la persona candidata, un breu currículum de la persona candidata, el pla de treball de l’activitat de recerca a desenvolupar i els aspectes ètics del projecte de recerca previst.
   • Una vegada emplenat el formulari i havent adjuntat l’Annex al formulari, haureu de tornar a l’Apartat Tràmits i enviar telemàticament la sol·licitud.

El tràmit generarà un acusament de rebuda que podreu descarregar com a comprovant d'haver presentat la sol·licitud, i que també podreu rebre per correu electrònic si així ho heu assenyalat a la sol·licitudAquests tràmit generarà un acusament de rebut que podreu descarregar com a comprovant de haver presentat la sol·licitud i que també podreu rebre per correu electrònic en cas de haver-ho indicat a la sol·licitud.

Si la persona sol·licitant es pot identificar mitjançant qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica corporativa de la Generalitat de Catalunya, pot completar el procés de presentació de la sol·licitud, adjuntant per via electrònica la documentació exigida Si la persona sol·licitant es pot identificar mitjançant qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica corporativa de la Generalitat de Catalunya, pot completar el procés de presentació de la sol·licitud adjuntant per via electrònica la documentació exigida.

En cas que la persona no disposi de cap sistema d'identificació dels acceptats per la seu electrònica, un cop complerta la sol·licitud de manera electrònica, pot completar el procés adjuntant la documentació exigida per via electrònica, l’AGAUR comprovarà a través de la Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa (PICA). 
En cas que no sigui possible es requerirà a la persona sol·licitant que presenti la documentació identificativa corresponent.

En ambdós casos el servei de registre electrònic corporatiu de la Generalitat, emet de manera automàtica un rebut de presentació de la sol·licitud. En tot cas, és aplicable el que estableix l'article 3.9 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

7.Requisits de la persona sol·licitant:

   1. Les persones candidates han d’haver obtingut el títol de doctor entre l’1 de gener de 2010 i el 31 de desembre de 2015 (s’entén com a data d’obtenció del doctorat la data de lectura i aprovació de la tesi).
   2. El període d’obtenció del títol de doctorat pot ser de l’1 de gener de 2008 al 31 de desembre de 2015 si es justifica durant aquest període, qualsevol dels supòsits següents:
 • Haver gaudit d’un període de baixa per maternitat o paternitat.

 • Haver tingut a càrrec menors de 6 anys o persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, o persones més grans de 65 anys que depenguin de la persona beneficiària i requereixin una dedicació especial.

 • Haver patit una malaltia greu o un accident amb una baixa mèdica igual o superior als sis mesos.

 • Tenir, en el moment d’incorporar-se a l’entitat receptora, un mínim de dos anys d’experiència postdoctoral fora de l’Estat espanyol. Aquesta experiència postdoctoral, independentment del tipus de vinculació, es pot haver dut a terme en institucions diferents, sempre que el període total d’estada postdoctoral sigui, com a mínim, de dos anys.

 • No haver residit o treballat a l’Estat espanyol més de dotze mesos en els darrers tres anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.FPU MECD 2017: Convocatòria d'Ajuts de Formació de Professorat Universitari

 1. Estat de la convocatòria: Tancada
 2. Organisme convocant: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
 3. Termini de presentació de sol·licituds: del 13 de desembre al 29 de desembre de 2017 a les 14:00 h.
 4. Convocatòria: Resolució de 5 de desembre de 2017
 5. Objecte: Ajuts destinats a la formació investigadora en programes de doctorat per a la consecució del títol de Doctor/a
 6. Destinataris: titulats matriculats en un programa de doctorat en el curs 2017-2017
 7. Requisits: els detallats en el punt 3 de la "Guía de Solicitudes"
 8. Presentació de sol·licituds: mitjnaçant la seu electrònica del MECD, seguint les instruccions i els enllaços facilitats a la "Guía de Solicitudes"
 9. Documentació: Veure punt 5 de la "Guía de Solicitudes"
  • En la primera fase:
   • NIF o NIE en vigor
   • Certificació acadèmica personal
   • Si la certificació acadèmica no esrà en espanyol cal una traducció jurada.
   • Si el solicitant és estranger amb llengua materna diferent de l'enpanyol haurà d'acreditar nivell B2
  • En la segona fase:
   • CV del sol·licitant
   • CV del director de tesi
   • Dades de l'activitat invetigadora del grup
   • Memòria del projecte
   • Matrícula al programa de doctorat
 10. Durada: els ajuts són per a la formalització de contractes predoctorals de 4 anys de durada (fins a 6 anys en cas de discapacitat).
 11. Contacte: qualsevol dubte relacionat amb el càlcul d'equivalència de notes s'ha d'adreçar a notamedia-uni@mecd.es

PTA 2017: Convocatòria d’Ajuts per a contractes de Personal Técnico de Apoyo

 1. Estat de la convocatòria: Tancada
 2. Organisme Convocant:Ministerio Economia, Industria y Competitividad (Agencia Estatal de Investigación)
 3. Termini de presentació sol·licituds:
  1. Tècnics: del 09/01/2018 al 23/01/2018 a les 15:00 h
  2. Centres: del 09/01/2018 al 30/01/2018 a les 15:00 h
 4. Convocatòria: Resolució de 18 d'octubre de 2017
 5. Requisits: (article 58 de la convocatòria)
 6. Preguntes Freqüents
 7. Presentació de sol·licituds: La presentació de les sol·licituds s'haurà de realitzar obligatòriament a través dels mitjans electrònics habilitats a la seu electrònica del Ministeri (article 59 de la convocatòria)
  1. El tècnic ha d’estar acreditat al Registro Unificado de Solicitantes (RUS)
  2. Complimentar el formulari electrònic de la sol·licitud
  3. Adjuntar en format PDF, la documentació prevista a l’article 60 de la convocatòria
  4. Validar i enviar telemàticament
  5. Signar electrònicament o bé manualment el document generat automàticament
  6. Complimentar i signar l’Aval del grup o centre de recerca
  7. Presentar el formulari de sol·licitud i l’aval a la UASLR del Servei de Personal fins al 19/01/2018
   Unitat d'Assessorament i Suport Laboral a la Recerca (UASLR)
   Universitat Politècnica de Catalunya
   Edifici Vèrtex. Planta S1
 8. Documents: Trobareu els models de tots els documents al web del Ministeri
  1. Per adjuntar a la sol·licitud electrònica del Ministeri (article 60 de la convocatòria):
   1. Currículum Vitae Normalitzat (CVN)
   2. Memòria d’actuació i de l’activitat a realitzar
   3. Còpia del passaport en vigor, únicament per a les persones estrangeres no residents a Espanya
   4. Còpia del títol o certificat acadèmic de la titulació corresponent
   5. Document acreditatiu del grau de discapacitat per a les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% que optin al torn amb discapacitat
  2. Per presentar a la UASLR:
   1. Formulari del candidat
   2. Aval grup o centre de recerca
 9. Cofinançament:
  Aquests ajuts han d'estar avalats per un grup o centre de recerca, aval que implica el compromís de cofinançament dels ajuts sol·licitats. Podeu consultar els imports estimats per a la convocatòria 2017 al següent document:
 10. Proposta Resolució Provisional d'Expedients Exclosos
  1. Termini Presentació Al·legacions: del 23/03/2018 al 09/04/2018 a través de la carpeta virtual d'expedients Facilit@ Consulteu el web del Ministeri
 11. Resolució Esmenes Tècnics
  1. Termini Presentació Esmenes: del 24/03/2018 al 10/04/2018 a través de la carpeta virtual d'expedients Facilit@ Consulteu el web del Ministeri
 12. Resolució Esmenes Centres
  1. Termini Presentació Esmenes: del 06/04/2018 al 19/04/2018 a través de la carpeta virtual d'expedients Facilit@ Consulteu el web del Ministeri
 13. 2a Proposta Resolució Provisional d'Expedients Exclosos
  1. Termini Presentació Al·legacions: del 24/04/2018 al 09/05/2018 a través de la carpeta virtual d'expedients Facilit@ Consulteu el web del Ministeri
 14. Resolució d'Expedients Exclosos trobareu més informació al web del Ministeri
 15. Proposta Resolució Provisional de Concessió
  1. Termini Presentació Al·legacions: del 22/06/2018 al 05/07/2018 a través de la carpeta virtual d'expedients Facilit@ Consulteu el web del Ministeri

 1. Estat de la convocatòria: 
 2. Tancada
 3. Organisme Convocant: Ministerio Economia, Industria y Competitividad (Agencia Estatal de Investigación)
 4. Termini i presentació de sol·licituds per part de l’investigador: 20 de desembre de 2017 al 10 de gener de 2018 ambdós inclosos fins a les 15:00 hs (hora peninsular)
 5. Termini i presentació de sol·licituds per part del Centre I+D: 20 de desembre de 2017 al 17 de gener de 2018 ambdós inclosos fins a les 15:00 hs (hora peninsular)
 6. Procediment:
  • L’investigador omplirà el formulari electrònic per a la seva candidatura. Un cop omplert el formulari, el signarà i l’enviarà telemàticament.
El document que es generi de l’enviament, el lliurarà al Centre(en aquest cas a la Unitat d’Assessorament i Suport Laboral a la Recerca , Vèrtex.S-1.Campus NORD),
caldrà lliurar-lo abans del 12 de gener de 2018 i s'adjuntarà l'aval del grup de recerca que trobareu més avall (punt 9)

  • Al formulari de sol·licitud s’haurà d’adjuntar la documentació que es recull al (article 74)
 • Curriculum Vitae Normalitzat de l'investigador candidat:: en format (CVN) i preferiblement en anglès (https://cvn.fecyt.es/).
  Els candidats i tutors vinculats a la UPC tenen a la seva disposició el sistema d'informació DRAC per tal de generar-se el seu currículum en format CVN. i CVA (http://drac.upc.edu/info)
 • Curriculum Vitae Abreujat (CVA) de l'investigador tutor fent servir el model que es troba a la web de la FECYT ((https://cvn.fecyt.es/), haurà de tenir una extensió màxima de 4 pàgines i es presentarà preferiblement en anglès.
 • Historial científic-tècnicdels darrers cinc anys de l'equip de recerca en el que està integrat el candidat, amb especial referència als mèrits de l'investigador tutor del candidat.
 • Còpia del passaport en vigor, pels ciutadans estrangers no residents en el territori espanyol.
 • Còpia del títol de Doctor o de la certificació acadèmica, on consti la data en la que el va obtenir el grau de doctor.
En cas d'acollir-se a algun supòsit d'interrupció o presentar-se en el torn de persones amb discapacitats, caldrà presentar documentació acreditativa.

Les sol·licituds hauran de ser presentades pel Centre (d'aquest tràmit s'encarrega la UASLR) mitjançant els mitjans electrònics habilitats a la Sede electrónica(https://sede.micinn.gob.es/jdc/)

6. Requisits (veure article 72 de la convocatòria)

NOTA referent als ajuts Juan de la Cierva-incorporación 2017

Aquest ajut es destinarà necessàriament a cofinançar la retribució i la quota patronal de la Seguretat Social dels investigadors contractats durant cadascuna de les anualitats considerades independentment.

A partir de l'import concedit de 29.000€ anuals, el grup de recerca en el qual s'integri el candidat haurà de finançar la diferència entre el cost total de contractació (retribució i la quota patronal) i l'ajut que ens atorga
el Ministeri d'Economia , Industria i Competitivitat. Aquest import serà aproximadament de 3.725,00€ per cadascuna de les anualitats de l'ajut, que és de 2 anys.

1. Presentació al·legacions: Procediment telemàtic a través de Facilit@
2. Termini: 10 dies hàbils a partir del 30/05/2018, inclòs.


 1. Estat de la convocatòria: 
 2. Tancada
 3. Organisme Convocant: Ministerio Economia, Industria y Competitividad (Agencia Estatal de Investigación)
 4. Termini i presentació de sol·licituds per part de l’investigador: 21 de desembre de 2017 al 11 de gener de 2018 ambdós inclosos fins a les 15:00 hs (hora peninsular)
 5. Termini i presentació de sol·licituds per part del Centre I+D: 21 de desembre de 2017 al 18 de gener de 2018 ambdós inclosos fins a les 15:00 hs (hora peninsular)
 6. Procediment:

  • L’investigador omplirà el formulari electrònic per a la seva candidatura. Un cop omplert el formulari, el signarà i l'haurà d'enviar telemàticament.
El document que es generi, un cop enviada la sol·licitud, el lliurarà al Centre (en aquest cas a la Unitat d’Assessorament i Suport Laboral a la Recerca. Edifici Vèrtex.S-1.Campus NORD),
caldrà lliurar-lo abans del 15 de gener de 2018, i s'adjuntarà l'aval del grup de recerca que trobareu més avall (punt 9)


  • Al formulari s’haurà d’adjuntar la documentació que es recull a (article 45):
     • Historial científic-tècnicdels darrers cinc anys de l'equip de recerca en el que està integrat el candidat, amb especial referència als mèrits de l'investigador tutor del candidat.
     • Curriculum Vitae Normalitzat de l'investigador candidat en format (CVN) mitjançant la pàgina web de la FECYT, preferiblement en anglès (https://cvn.fecyt.es/).
      Els candidats i tutors vinculats a la UPC tenen a la seva disposició el sistema d'informació DRAC per tal de generar-se el seu currículum en format CVN.i CVA (http://drac.upc.edu/info)
     • Curriculum Vitae Abreujat (CVA) de l'investigador tutor fent servir el model que es troba a la web de la FECYT ((https://cvn.fecyt.es/), haurà de tenir una extensió màxima de 4 pàgines i es presentarà preferiblement en anglès.
     • Còpia del passaport en vigor, pels ciutadans estrangers no residents en el territori espanyol.
     • Còpia del títol de Doctor o de la certificació acadèmica, on consti la data en la que el va obtenir el grau de doctor.
En cas d'acollir-se a algun supòsit d'interrupció o presentar-se en el torn de persones amb discapacitats, caldrà presentar documentació acreditativa.

Les sol·licituds hauran de ser presentades pel Centre (d'aquest tràmit s'encarrega la UASLR) mitjançant els mitjans electrònics habilitats a la Sede electrónica(https://sede.micinn.gob.es/jdc/)

6. Requisits (veure article 42 de la convocatòria)
7. Convocatòria
8. Formulari de sol·licitud
9. Aval del grup de recerca

NOTA referent als ajuts Juan de la Cierva-formación 2017

Aquest ajut es destinarà necessàriament a cofinançar la retribució i la quota patronal de la Seguretat Social dels investigadors contractats durant cadascuna de les anualitats considerades independentment.

A partir de l'import concedit de 25.000€ anuals, el grup de recerca en el qual s'integri el candidat haurà de finançar la diferència entre el cost total de contractació (retribució i la quota patronal) i l'ajut que ens atorga

el Ministeri d'Economia, Industria i Competitivitat. Aquest import serà aproximadament de 3.143,50€ per cadascuna de les anualitats de l'ajut, que és de 2 anys.

10. Proposta de Resolució Provisional
1. Presentació al·legacions: Procediment telemàtic a través de Facilit@
2. Termini: 10 dies hàbils a partir del 29/05/2018, inclòs.


1.Estat de la convocatòria: Tancada

2.Organisme Convocant: Ministerio Economia, Industria y Competitividad (Agencia Estatal de Investigación)

3.Termini i presentació de sol·licituds: del 14 de desembre de 2017 al 16 de gener de 2018 ambdós inclosos fins a les 15:00 hores (hora peninsular).

La presentació de la sol·licitud s'haurà de realitzar, de forma independent pels investigadors i els Centres I+D, a través de les aplicacions telemàtiques habilitades per a cadascú, a la web del Ministeri.

Sol·licituds dels Centres I+D:

  • El representant legal omplirà el formulari electrònic de sol·licitud, el validarà i enviarà telemàticament la sol·licitud mitjançant la signatura electrònica.

Sol·licituds dels investigadors:

  • Les sol·licituds dels investigadors seran presentades mitjançant el formulari de sol·licitud que es pot trobar més avall (punt. 6)

Al formulari s’haurà d’adjuntar la documentació que es recull a l’article 28 de la convocatòria :

 • Curriculum Vitae: en format (CVN) i preferiblement en anglès. A la web de la (FECYT) hi ha el model de curriculum formalitzat (https://cvn.fecyt.es/)
 • Memòria de la trajectòria investigadora del candidat així com de la línia d’ investigació principal que ha desenvolupat, destacant un màxim de cinc de les seves aportacions més rellevants.
 • Còpia del passaport en vigor, només pels ciutadans estrangers no residents en el territori espanyol.
 • Còpia del títol de doctor o de la certificació acadèmica , on consti la data en la que es va obtenir el grau de doctor.
 • En cas d’acollir-se en algun supòsit d’interrupció fer-ho constar a la sol·licitud i adjuntar documentació acreditativa.
Si es participa en torn de persones amb discapacitat, s’ha de fer constar al formulari i adjuntar documentació acreditativa.

Si l'investigador opta per presentar la seva sol·licitud mitjançant la seva signatura electrònica, la signatura es farà un cop fet l'enviament electrònic.

En cas que l’investigador no opti per la presentació de la sol·licitud mitjançant signatura electrònica, a continuació d'haver fet l'enviament telemàtic, imprimirà els documents que generi automàticament l'aplicació telemàtica on consignarà la signatura original i la presentarà en qualsevol dels llocs assenyalats a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

En cas que optin per presentar-ho en una Oficina de Correus d’Espanya, ho hauran de fer en sobre obert per tal que la sol·licitud sigui segellada pel personal de Correus abans de ser certificada.

Si opten per enviar-ho des de l’estranger podran fer-ho a les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger. Els serveis de correus a l’estranger, públics o privats, no són registres vàlids a efectes de la Llei 30/1992.
En cas de presentar-ho davant d’un aquests serveis, la data de registre serà quan sigui rebuda la sol·licitud en un registre vàlid.

4. Requisits (veure article 22 de la convocatòria )

5. Convocatòria

6. Formulari sol·licitud


NOTA: Els candidats vinculats a la UPC tenen a la seva disposició el sistema d'informació DRAC per tal de generar-se el seu currículum en format CVN. (http://drac.upc.edu/info)

Ajuts postdoctorals : The Branco Weiss Fellowship - Society in Science

 1. Estat de la convocatòria: Tancada
 2. Destinataris: Titulades i Titulats Universitaris que reuneixin els requisits establerts a la convocatòria
 3. Termini presentació sol·licituds: del 3/10/2017 fins al 18/10/2017 a les 15 hores (horari peninsular)
 4. Requisits: (article 6)
   1. Estar en disposició d'estar matriculat/da o admès/a en un programa de Doctorat, per al curs 2017/2018, en la data de formalització del contracte, d’acord amb l’article 16 de la convocatòria.
   2. No pot participar en aquesta convocatòria:
 5. Presentació Sol·licituds: a través dels mitjans electrònics habilitats a la seu electrònica del Ministeri (article 11)
 6. Documentació: (article 11)
  1. Còpia del passaport en vigor, únicament en el cas dels ciutadans estrangers no residents en territori espanyol.
  2. Currículum vítae, en idioma espanyol o anglès. Format lliure
  3. Certificat acadèmic de la Llicenciatura, Grau, Arquitectura, Enginyeria... i Certificat del Màster (*)
  4. on haurà de constar el segell de la unitat que l’expedeix, la data de finalització dels estudis i les qualificacions obtingudes i les dates d'obtenció de les mateixes corresponents a les matèries que constitueixen el programa complet de les titulacions indicades.

  5. (*) Si la titulació no s'hagués completat en la data de presentació de la sol·licitud, cal adjuntar el certificat acadèmic de les assignatures superades fins a aquell moment.
   Als certificats expedits per centres estrangers es farà constar a més quines són les qualificacions màximes i mínimes dins el sistema d'avaluació corresponent i quina és la qualificació mínima per aprovar. Si la certificació acadèmica està expedit en un idioma diferent a l'espanyol o anglès, caldrà acompanyar-la de la corresponent traducció oficial a un d'aquests dos idiomes
  6. Document acreditatiu del grau de discapacitat igual o superior al 33% (només qui participi al torn de persones amb discapacitat)
 7. Esmenes Sol·licituds
  1. Resolució d'esmenes de les sol·licituds presentades
  2. Procediment: a través de la carpeta virtual d'expedients Facilit@. Consulteu el web del Ministeri
  3. Termini Presentació Esmenes05/12/2017
 8. Proposta de Resolució Provisional de sol·licituds Excloses
  1. Resolució Provisional de Sol·licituds Excloses
  2. Tràmit d'audiència i Al·legacions: fins al 28/12/2017 a través de la carpeta virtual d'expedients Facilit@. Consulteu el web del Ministeri
 9. Resolució Sol·licituds Excloses 
  Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs de reposició, davant l'òrgan corresponent, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la seva publicació. Podeu consultar el web del Ministeri
 10. Proposta de Resolució Provisional
  1. Resolució Provisional Ajuts per a Contractes Predoctorals
  2. Llistat Projectes Deserts
  3. Llistat Provisional Sol·licituds Denegades
  4. Tràmit d'audiència i Al·legacions: del 14/03/2018 al 27/03/2018 a través de la carpeta virtual d'expedients Facilit@ Consulteu el web del Ministeri
 11. Resolució de Concessió
  1. Resolució Ajuts Concedits
  2. Llistat Sol·licituds Denegades
  3. Llistat Projectes Deserts

EEBB FPI 2017: Ajuts a la mobilitat predoctoral per a la realització d'estades breus en centres d' I+D 2017

 1. Estat de la convocatòriaTancada
 2. Organisme Convocant: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
 3. Termini presentació sol·licituds: del 12 al 21 de setembre de 2017 a les 15:00h hora peninsular
 4. Convocatòria
 5. Informació i procediment
 6. Objecte: El finançament per a la realització estades en centres d' I+D, durant l’any 2018, per millorar la formació així com impulsar el desenvolupament de la tesi doctoral. Les estades hauran d'assegurar un grau de mobilitat i/o internacionalització a la qual no s'hagués accedit per formació acadèmica anterior o per altres factors com ara residència o nacionalitat, i en cap cas ocasionar un retard en la finalització dels estudis de doctorat
 7. Beneficiaris/àries:
  1. Beneficiaris/àries en actiu d’un ajut per a contractes predoctorals per a la formació de doctors FPI-MINECO, de les convocatòries 2013 i 2014
  2. Beneficiaris/àries en actiu d’un ajut per a la formació de personal investigador FPI-MINECO, independentment de la situació jurídica de beca o contracte, en la qual es trobi
 8. Durada: L'estades tindran una durada mínima de dos mesos i màxima de quatre, en un únic període.
 9. Període: Es realitzaran dins l'any 2018 i únicament durant la vigència de l’ajut, i com a límit la data fi de l’ajut en el cas que aquest finalitzi abans del 31 de desembre del 2018.
 10. Tramitació Sol·licitud: La sol·licitud s'ha de tramitar telemàticament a través de la seu electrònica del Ministerio de Economía y Competitividad. Un cop tramitada i validada telemàticament caldrà presentar el document generat per l'aplicatiu degudament signat, amb la resta de la documentació en format paper a la UASLR del Servei de Personal, dins el termini establert 21/09/2017.
  Unitat d'Assessorament i Suport Laboral a la Recerca (UASLR)
  Universitat Politècnica de Catalunya
  Edifici Vèrtex. Planta S1
 11. Documentació:
  1. Formulari Sol·licitud generat per l'aplicatiu del Ministeri
  2. Currículum Vitae en castellà o anglès (format lliure)
  3. Memòria on consti el programa de treball a realitzar durant l'estada, l'historial del grup receptor, l'impacte previst i informació d'altres estades anteriors. (model Ministeri)
  4. Document d'acceptació per part del grup o centre receptor. En el moment de la sol·licitud no cal presentar-lo, però si abans de realitzar l'estada
   A efectes de l’avaluació només es tindrà en compte la informació contemplada al CV i a la memòria presentada i no serà possible l’actualització posterior del contingut d’aquests documents.
 12. Requeriment d'Esmenes: Trobareu més informació al web del Ministeri.
  1. Procediment: telemàticament a través de Facilit@
  2. Termini: del 18/10/2017 al 31/10/2017 (requereix la signatura del Centre)
 13. Proposta de Concessió Provisional
  1. Presentació Al·legacions: procediment telemàtic a través de Facilit@
  2. Termini: 10 dies hàbils a partir del 24/01/2018
 14. Resolució de Concessió dels Ajuts


AJUTS FI AGAUR 2018


 1. Estat de la convocatòria: Tancada
 2. Organisme Convocant: AGAUR
 3. Destinataris: Titulades i Titulats Universitaris que reuneixin els requisits establerts a la convocatòria
 4. Termini presentació sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds estarà obert des del 22 de setembre fins el dia 16 d'octubre de 2017
  (ambdós inclosos).

  Enllaç a la web oficial de la convocatòria (AGAUR)

Aquesta convocatòria podrà estar cofinançada pel Fons Social Europeu.

Resum convocatòria 2017 (FI-DGR 2018)

AJUTS DESTINATS A UNIVERSITATS I CENTRES DE RECERCA PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR NOVELL PER L'ANY 2018 (FI-DGR)

Objectiu
Concedir ajuts a les universitats o centres de recerca o fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell i promoure la qualitat en la recerca, tot incorporar-lo en grups de recerca que desenvolupin un projecte de recerca vigent i finançat.

Requisits dels sol·licitants

Els candidats han de ser persones amb titulació universitària que vulguin cursar estudis de doctorat.

Per tant caldrà complir un dels requisits d'accés al doctorat i que no tinguin el títol de doctor amb les precisions següents:

 • Els estudis de màster o equivalent han d'haver finalitzat entre l'1 de gener de 2015 i el 31 de desembre de 2017.
 • En el cas dels estudis de llicenciatura, grau, enginyeria o arquitectura i sense necessitat d'creditar estudis de màster, aquests estudis han d'haver finalitzat entre l'1 de gener de 2015 i la data de presentació de la sol·licitud.
 • Títol de llicenciat, Enginyeria o Arquitectura superior que hagin obtingut la suficiència investigadora (DEA) desprès de l'1 de gener de 2015.

Novetat: També podran participar en la convocatòria les persones sol·licitants que hagin finalitzat els estudis a partir de l’1 de gener de 2012, si entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre de 2014 han estat en una de les situacions següents:

- Han gaudit d’un període de baixa per maternitat.

- Han tingut a càrrec menors de sis anys o persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial que depenguin de la persona beneficiària i requereixin una dedicació especial.

- Han patit una malaltia greu o un accident amb una baixa mèdica igual i superior als sis mesos.

 • Estar matriculat/da el curs 2017-2018 de la tutela acadèmica del doctorat en el moment de l'acceptació.
 • No estar en possessió del títol de doctor/a.
 • La nota mitjana de l'expedient acadèmic dels estudis de 1r i 2n cicle de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, grau, diplomatura, enginyeria tècnica i arquitectura tècnica ha de ser igual o superior a 6,50 (escala de 0 a 10). En el cas que els interessats tinguin la qualificació de la nota del (0 al 4) es podrà accedir a la pàgina per realitzar el càlcul de la nota mitjana de (0-10).

Altres requisits

 • La tesi doctoral de les persones candidates ha de formar part d'un projecte de recerca competitiu en actiu en el moment de presentar la sol·licitud i en el moment de la seva incorporació a l'ajut, o bé d'un conveni o un contracte de recerca o de transferència de coneixement, també en actiu, amb entitats públiques o empreses privades amb un valor mínim de 24.000,00 (vint-i-quatre mil) euros en el moment de presentar la sol·licitud i en el moment de la seva incorporació a l'ajut. No es consideren projectes de recerca competitius, convenis o contractes de recerca els ajuts de suport als grups de recerca (SGR) de Catalunya Els projectes concedits però encara no vigents es tindran en compte sempre que estiguin degudament acreditats.
 • Les persones sol·licitants no poden haver gaudit de cap altre ajut de naturalesa anàloga d'una durada superior a 12 mesos quan finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

Directors de tesis

 • Han de formar part del personal funcionari o vinculat a la universitat en que s'adscrigui l'ajut.
 • Hauran de formar part d'un SGR de la Generalitat de Catalunya vigent en el moment de presentar la sol·licitud. També ha d'estar vinculat al projecte de recerca o conveni al qual es vinculi el projecte de la persona sol·licitant.
 • El director de projecte de tesi nomes podrà presentar-se com a tal en una sol·licitud.

Durada
Aquest programa té una durada màxima de 3 anys avaluable cada any.

Import
14.400 euros bruts anuals el primer any.

Contractació
El contracte s'haurà de formalitzar com a molt tard el dia 1 de març de 2018. Pel que fa als candidats extracomunitaris es poden formalitzar fins a l'1 de maig de 2018 (la no obtenció de les autoritzacions legals provocaran la renuncia tàcita de l'ajut).
Tots els contractes han de començar el primer dia de mes. Els contractes hauran de ser a temps complet i la durada ha de ser d'un any i prorrogar-se fins a un màxim de tres anualitats.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El formulari segons el model normalitzat s'ha d'emplenar per via electrònica a través de l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT), a la pàgina web:http://web.gencat.cat/ca/tramits

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada dels següents documents annexes:

 • Currículum Vitae
 • Descripció del projecte
 • Fotocòpia del passaport (només en el cas de les persones estrangeres)

Una vegada tramesa la sol·licitud electrònicament i dins del mateix termini, la persona sol·licitant ha de trametre una còpia de la sol·licitud degudament signada per ella mateixa i pel director/a del projecte de tesi adreçada a la Unitat d’Assessorament i Suport Laboral a la Recerca i que s'ha de presentar a través d'un dels Registres públics de la UPC.

La documentació que caldrà lliurar serà:

 • Sol·licitud i annexes corresponents
 • Document que indiqui o acrediti la referència de concessió del projecte.

Els sol·licitants que es presentin en un centre diferent de la seva universitat de llicenciatura, grau , diplomatura o de la universitat on han cursat els estudis de màster han de presentar, juntament amb la còpia de la sol·licitud la documentació següent:

 

·Fotocòpia compulsada del títol acadèmic o del justificant de pagament del títol.

·Fotocòpia compulsada del certificat acadèmic oficial dels estudis de la llicenciatura/grau/enginyeria/arquitectura/diplomatura on consti la nota mitja i el nombre de crèdits.

·Fotocòpia compulsada de l'expedient acadèmic dels estudis del màster.

En el cas de les certificacions acadèmiques redactades en un idioma
diferent del castellà, del català, o de l'anglès, caldrà la traducció
jurada corresponent a un d'aquests idiomes.

Termini
Obert des de l'22 de setembre fins al 16 d'octubre de 2017.

Expedients acadèmics estrangers
Les persones sol·licitants que hagin cursat els estudis de llicenciatura, grau o màster fora del sistema universitari de l'Estat han d'acompanyar els expedients acadèmics dels certificats d'equivalència de notes. Per a obtenir-lo cal accedir i registrar-se a la plataforma http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.HTML on es podrà realitzar tota la conversió. Caldrà lliurar juntament amb la resta de documentació la declaració derivada d'aquest tràmit i que la mateixa plataforma genera.

NOTA IMPORTANT

És imprescindible presentar la sol·licitud i documentació annexa indicades abans a la Unitat d’Assessorament i Suport Laboral a la Recerca (mitjançant el Registre de la UPC) no més tard del dia 16 d'octubre.

1. Resguard sol·licitud

2. Certificat d'equivalència de notes (estrangers).

3. Expedient acadèmic llicenciatura i Màster (Els estudiants de la UPC no caldrà que ho entreguin).

4. Declaració de nota mitjana que hi ha a la pàgina web de l'AGAUR (en el cas que l'expedient tingui la nota mitjana calculada del 0-4).

5. Doc. que acrediti la concessió del projecte de recerca finançat o conveni/contracte al qual esta vinculat el director de tesi.

Criteris d'avaluació i selecció
a) Nota mitjana ponderada de l'expedient acadèmic de la persona candidata (30 %), la nota mitjana ponderada dels estudis de grau o diplomatura tindrà un pes del (80%) en el total de la nota d'aquest apartat, la nota mitjana ponderada del màster tindrà un pes del (20 %).
b) La valoració del grup de recerca on s'integra la persona candidata (40 %).
c) La política científica de l'entitat (30 %).


5. Llistat provisional d'admesos
6. Llistat provisional d'exclosos

7. Presentació d'esmenes:

 • Document per esmenar
 • Tràmit: les esmenes s'han de presentar dins del termini marcat i per registre UPC.
 • Termini: del 30 d'octubre al 13 de novembre de 2017 inclòs.
 • Les esmenes consistents en la signatura original del director del projecte de tesi es poden solventar venint a signar la documentació a les nostres oficines de l'edifici Vèrtex planta -1 en horari de 9:00 a 14:00 h. de dilluns a divendres, dins del termini establert.
 • Les compulses de titulacions i certificacions acadèmiques es poden fer a les oficines del Servei de Personal, Edifici Vèrtex, 3a planta, en horari de 10:00 a 14:00 de dilluns a divendres i els dimarts també de 15:00 a 17:00 h.

 • Nota aclaridora: Els casos dels candidats que tenen 0 punts en l’apartat de política científica, es deuen a que pertanyen a un grup de recerca que ha presentant més d’un candidat, tal i com disposen els criteris.
 • Període d'al·legacions: de l'1 a l'11 de desembre de 2017 (ambdòs inclosos)
 • Formulari d'al·legacions: entrada pel registre UPC.
11. Criteris d'avaluació aprovats per AGAUR14. Resolució de concessió FI AGAUR 2018 (llista de concedits)


Convocatòria ICREA Sènior 2017

 1. Estat de la convocatòria: Tancada
 2. Organisme Convocant:ICREA
 3. Convocatòria
 4. Sol·licitud: Les sol·licituds de participació a ICREA SENIOR seran presentades per la UPC i els investigadors candidats respectivament, de conformitat amb el procediment que es descriu a la convocatòria.
  La sol·licitud telemàtica del candidat inclourà necessàriament:
  1. Un formulari amb les dades personals i professionals, una declaració sobre els interessos de la investigació (màx. 2.000 caràcters), una llista amb les cinc publicacions més rellevants i una declaració de propòsits (màx. 3.000 caràcters)
  2. Un arxiu pdf en format lliure (màxim 15 pàgines i 4Mb) amb el CV de la persona candidata en anglès.
  3. Les dades de 4 persones de referència, de les quals almenys dos han de presentar cartes de referència en anglès, en un arxiu pdf en format lliure, i que seran presentades per les persones de referència a través de l'enllaç proporcionat per la persona candidata.
  4. El manifest d'interès de la Institució d'acollida, que serà presentat per la institució a través de l'enllaç proporcionat per la persona candidata, dins el termini establert.
 5. Procediment: Les persones candidates contactaran directament amb la institució (universitat o centre de recerca a Catalunya) en la qual estiguin interessades en obtenir el seu suport. A tal fi, facilitaran al professor/a responsable l'enllaç que genera el sistema per descarregar el formulari d'acceptació.
  Per trametre la signatura del Vicerector Personal Docent i Investigador, Miquel Soriano Ibàñez, cal enviar per correu electrònic el formulari un cop emplenat a esther.rodriguez-barrera@upc.edu i es facilitaran els enllaços per a l'acceptació electrònica del candidat/a.
  Finalment la institució enviarà a ICREA, dins el termini establert, l'acceptació del candidat/a en format electrònic i per correu postal.
 6. Termini:
  1. Per als candidats/ates: fins al 14/03/2017 (per poder assolir els terminis establerts, cal que ens feu arribar els enllaços i el formulari abans d'aquesta data)
  2. Per a les Institucions: fins al 21/03/2017 a les 14:00 h.
Per a més informació sobre la convocatòria caldrà posar-se en contacte directament amb ICREA.

 1. Estat de la convocatòria: TANCADA
 2. Organisme convocant:Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
 3. Termini de presentació de sol·licituds: del 19 de gener al 3 de febrer de 2017 a les 14 h. (horari peninsular)
 4. Convocatòria: Resolució de 22 de desembre de 2016
 5. Objecte: Ajuts destinats a la formació investigadora en programes de doctorat per a la consecució del títol de Doctor/a i l’adquisició de competències docents universitàries en qualsevol àrea del coneixement científic.
 6. Destinataris: A titulats/ades universitaris/àries que amb data tancament de la presentació de sol·licituds compleixin els requisits indicats al capítol II de la convocatòria
 7. Requisits: CAPÍTULO II Requisitos para la presentación de las solicitudes
 8. Presentació de sol·licituds: la sol·licitud es complimentarà a través de la seu electrònica
 9. Documentació: A la primera fase es procedirà a una selecció de fins a un màxim de 3 sol·licitants pe cadascú dels 850 ajuts convocats. A la segona fase de la selecció els sol·licitants seleccionats en la primera fase hauran d'aportar la documentació requerida per completar la sol·licitud (art. 24 de la convocatòria).
 10. Durada: La vigència dels contractes predoctorals començarà a partir de l’01/09/2017 i en tot cas abans de l’01/11/2017.
  En el cas que amb anterioritat a la data inici del contracte predoctoral el beneficiari hagués gaudit d’altres ajuts pel mateix motiu se li descomptaran els mesos gaudits del total de l’ajut. En cap cas l’ajut pot tenir una durada inferior a 24 mesos.
  Aquest programa té una durada de 48 meses o 72 si és persona amb discapacitat.
  La lectura de la tesi comporta la finalització del contracte i la finalització del programa.
 11. Contacte: Les consultes sobre el càlcul de les notes que requereix la convocatòria les heu de dirigir a: notamedia.uni@mecd.es
 12. Resolució provisional: per la que es publica la resolució provisional de candidats seleccionats en la segona fase. Resolución por la que se publica la relación provisional de candidatos seleccionados en la 2ª fase

Els candidats seleccionats, d'acord amb allò que disposa l'article 28 de la convocatòria, hauran de confirmar l'acceptació de l'ajut a través de la seu electrònica del MECD. Hauran de lliurar el model "Modelo de acta de aceptación de ayuda F.P.U." original i signat pel director de tesi a les oficines de la UASLR Edifici Vèrtex, -1, Campus Nord, Pl.Eusebi Guell, 6 Barcelona, abans de DIMECRES 26/07 A LES 9:00 H, des de la UASLR es recollirà de manera centralitzada la signatura del representant legal de la entitat d'adscripció UPC i s'avisarà als candidats per recollir els impressos signats a les oficines de la UASLR abans de DIVENDRES 28/07 A LES 13:00 H.

Els models estan disponibles al web del MECD.