CTT
     
 
Beques i concursos
 
     
 
 
     
Idioma [ Castellano  |  English ] : 
Mapa Web :   >>   
  Inici : Beques i concursos : Beques amb finançament extern
   
Beques amb finançament extern
 

Últimes modificacions en aquesta pàgina:
Llistat de beques i ajuts amb finançament extern:

Ajuts per a contractes predoctorals per a la formació de doctors i doctores, FPI-MINECO 2017

   

 1. Estat de la convocatòria: Oberta
 2. Destinataris: Titulades i Titulats Universitaris que reuneixin els requisits establerts a la convocatòria
 3. Termini presentació sol·licituds: del 3/10/2017 fins al 18/10/2017 a les 15 hores (horari peninsular)
 4. Requisits: (article 6)
   1. Estar en disposició d'estar matriculat/da o admès/a en un programa de Doctorat, per al curs 2017/2018, en la data de formalització del contracte, d’acord amb l’article 16 de la convocatòria.
   2. No pot participar en aquesta convocatòria:
 5. Presentació Sol·licituds: a través dels mitjans electrònics habilitats a la seu electrònica del Ministeri (article 11)
 6. Documentació: (article 11)
  1. Còpia del passaport en vigor, únicament en el cas dels ciutadans estrangers no residents en territori espanyol.
  2. Currículum vítae, en idioma espanyol o anglès. Format lliure
  3. Certificat acadèmic de la Llicenciatura, Grau, Arquitectura, Enginyeria... i Certificat del Màster (*) 
  4. on haurà de constar el segell de la unitat que l’expedeix, la data de finalització dels estudis i  les qualificacions obtingudes i les dates d'obtenció de les mateixes corresponents a les matèries que constitueixen el programa complet de les titulacions indicades.

  5. (*) Si la titulació no s'hagués completat en la data de presentació de la sol·licitud, cal adjuntar el certificat acadèmic de les assignatures superades fins a aquell moment.
   Als certificats expedits per centres estrangers es farà constar a més quines són les qualificacions màximes i mínimes dins el sistema d'avaluació corresponent i quina és la qualificació mínima per aprovar. Si la certificació acadèmica està expedit en un idioma diferent a l'espanyol o anglès, caldrà acompanyar-la de la corresponent traducció oficial a un d'aquests dos idiomes
  6. Document acreditatiu del grau de discapacitat igual o superior al 33% (només qui participi al torn de persones amb discapacitat)AJUTS FI AGAUR 2018

 1. Estat de la convocatòria: Oberta
 2. Organisme Convocant: AGAUR
 3. Destinataris: Titulades i Titulats Universitaris que reuneixin els requisits establerts a la convocatòria
 4. Termini presentació sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds estarà obert des del 22 de setembre fins el dia 16 d'octubre de 2017
  (ambdós inclosos).

  Enllaç a la web oficial de la convocatòria (AGAUR)

Aquesta convocatòria podrà estar cofinançada pel Fons Social Europeu.

Resum convocatòria 2017 (FI-DGR 2018)

AJUTS DESTINATS A UNIVERSITATS I CENTRES DE RECERCA PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR NOVELL PER L'ANY 2018 (FI-DGR)

Objectiu
Concedir ajuts a les universitats o centres de recerca o fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell i promoure la qualitat en la recerca, tot incorporar-lo en grups de recerca que desenvolupin un projecte de recerca vigent i finançat. 

Requisits dels sol·licitants

Els candidats han de ser persones amb titulació universitària que vulguin cursar estudis de doctorat.

Per tant caldrà complir un dels requisits d'accés al doctorat i que no tinguin el títol de doctor amb les precisions següents:

 • Els estudis de màster o equivalent han d'haver finalitzat entre l'1 de gener de 2015 i el 31 de desembre de 2017.
 • En el cas dels estudis de llicenciatura, grau, enginyeria o arquitectura i sense necessitat d'creditar estudis de màster, aquests estudis han d'haver finalitzat entre l'1 de gener de 2015 i la data de presentació de la sol·licitud. 
 • Títol de llicenciat, Enginyeria o Arquitectura superior que hagin obtingut la suficiència investigadora (DEA) desprès de l'1 de gener de 2015.

Novetat: També podran participar en la convocatòria les persones sol·licitants que hagin finalitzat els estudis a partir de l’1 de gener de 2012, si entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre de 2014 han estat en una de les situacions següents:

- Han gaudit d’un període de baixa per maternitat.

- Han tingut a càrrec menors de sis anys o persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial que depenguin de la persona beneficiària i requereixin una dedicació especial.

- Han patit una malaltia greu o un accident amb una baixa mèdica igual i superior als sis mesos.

 • Estar matriculat/da el curs 2017-2018 de la tutela acadèmica del doctorat en el moment de l'acceptació.
 • No estar en possessió del títol de doctor/a.
 • La nota mitjana de l'expedient acadèmic dels estudis de 1r i 2n cicle de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, grau, diplomatura, enginyeria tècnica i arquitectura tècnica ha de ser igual o superior a 6,50 (escala de 0 a 10). En el cas que els interessats tinguin la qualificació de la nota del (0 al 4) es podrà accedir a la pàgina per realitzar el càlcul de la nota mitjana de (0-10).

Altres requisits

 • La tesi doctoral de les persones candidates ha de formar part d'un projecte de recerca competitiu en actiu en el moment de presentar la sol·licitud i en el moment de la seva incorporació a l'ajut, o bé d'un conveni o un contracte de recerca o de transferència de coneixement, també en actiu, amb entitats públiques o empreses privades amb un valor mínim de 24.000,00 (vint-i-quatre mil) euros en el moment de presentar la sol·licitud i en el moment de la seva incorporació a l'ajut. No es consideren projectes de recerca competitius, convenis o contractes de recerca els ajuts de suport als grups de recerca (SGR) de Catalunya   Els projectes concedits però encara no vigents es tindran en compte sempre que estiguin degudament acreditats.
 • Les persones sol·licitants no poden haver gaudit de cap altre ajut de naturalesa anàloga d'una durada superior a 12 mesos quan finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

Directors de tesis

 • Han de formar part del personal funcionari o vinculat a la universitat en que s'adscrigui l'ajut.
 • Hauran de formar part d'un SGR de la Generalitat de Catalunya vigent en el moment de presentar la sol·licitud. També ha d'estar vinculat al projecte de recerca o conveni al qual es vinculi el projecte de la persona sol·licitant.
 • El director de projecte de tesi nomes podrà presentar-se com a tal en una sol·licitud.

Durada
Aquest programa té una durada màxima de 3 anys avaluable cada any.

Import
14.400 euros bruts anuals el primer any.

Contractació
El contracte s'haurà de formalitzar com a molt tard el dia 1 de març de 2018. Pel que fa als candidats extracomunitaris es poden formalitzar fins a l'1 de maig de 2018 (la no obtenció de les autoritzacions legals provocaran la renuncia tàcita de l'ajut).
Tots els contractes han de començar el primer dia de mes. Els contractes hauran de ser a temps complet i la durada ha de ser d'un any i prorrogar-se fins a un màxim de tres anualitats.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El formulari segons el model normalitzat s'ha d'emplenar per via electrònica a través de l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT), a la pàgina web: http://web.gencat.cat/ca/tramits

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada dels següents documents annexes:

 • Currículum Vitae
 • Descripció del projecte
 • Fotocòpia del passaport (només en el cas de les persones estrangeres)

Una vegada tramesa la sol·licitud electrònicament i dins del mateix termini, la persona sol·licitant ha de trametre una còpia de la sol·licitud degudament signada per ella mateixa i pel director/a del projecte de tesi  adreçada a  la Unitat d’Assessorament i Suport Laboral a la Recerca i que s'ha de presentar a través d'un dels Registres públics de la UPC.

La documentació que caldrà lliurar serà:

 • Sol·licitud i annexes corresponents
 • Document que indiqui o acrediti la referència de concessió del projecte.

Els sol·licitants que es presentin en un centre diferent de la seva universitat de llicenciatura, grau , diplomatura o de la universitat on han cursat els estudis de màster han de presentar, juntament amb la còpia de la sol·licitud la documentació següent:

·          Fotocòpia compulsada del títol acadèmic o del justificant de pagament del títol.

·          Fotocòpia compulsada del certificat acadèmic oficial dels estudis de la llicenciatura/grau/enginyeria/arquitectura/diplomatura on consti la nota mitja i el nombre de crèdits.

·          Fotocòpia compulsada de l'expedient acadèmic dels estudis del màster.

En el cas de les certificacions acadèmiques redactades en un idioma
diferent del castellà,  del català, o de l'anglès, caldrà la traducció
jurada corresponent a un d'aquests idiomes.

Termini
Obert des de l'22 de setembre fins al 16 d'octubre de 2017.

Expedients acadèmics estrangers
Les persones sol·licitants que hagin cursat els estudis de llicenciatura, grau o màster fora del sistema universitari de l'Estat han d'acompanyar els expedients acadèmics dels certificats d'equivalència de notes. Per a obtenir-lo cal accedir i registrar-se a la plataforma http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.HTML on es podrà realitzar tota la conversió. Caldrà lliurar juntament amb la resta de documentació la declaració derivada d'aquest tràmit i que la mateixa plataforma genera.

NOTA IMPORTANT

És imprescindible presentar la sol·licitud i documentació annexa indicades abans a la Unitat d’Assessorament i Suport Laboral a la Recerca  (mitjançant el Registre de la UPC) no més tard del dia 16 d'octubre.

1. Resguard sol·licitud

2. Certificat d'equivalència de notes (estrangers).

3. Expedient acadèmic llicenciatura i Màster (Els estudiants de la UPC no caldrà que ho entreguin).

4. Declaració de nota mitjana que hi ha a la pàgina web de l'AGAUR (en el cas que l'expedient tingui la nota mitjana calculada del 0-4).

5. Doc. que acrediti la concessió del projecte de recerca finançat o conveni/contracte al qual esta vinculat el director de tesi.

Criteris d'avaluació i selecció
a) Nota mitjana ponderada de l'expedient acadèmic de la persona candidata (30 %), la nota mitjana ponderada dels estudis de grau o diplomatura tindrà un pes del (80%) en el total de la nota d'aquest apartat, la nota mitjana ponderada del màster tindrà un pes del (20 %).
b) La valoració del grup de recerca on s'integra la persona candidata (40 %).
c) La política científica de l'entitat (30 %).


5. Llistat provisional d'admesos
6. Llistat provisional d'exclosos

7. Presentació d'esmenes: 

 • Document per esmenar
 • Tràmit: les esmenes s'han de presentar dins del termini marcat i per registre UPC.
 • Termini: del 30 d'octubre al 13 de novembre de 2017 inclòs.
 • Les esmenes consistents en la signatura original del director del projecte de tesi es poden solventar venint a signar la documentació a les nostres oficines de l'edifici Vèrtex planta  -1 en horari de 9:00 a 14:00 h. de dilluns a divendres, dins del termini establert.
 •  Les compulses de titulacions i certificacions acadèmiques es poden fer a les oficines del Servei de Personal, Edifici Vèrtex, 3a planta, en horari de 10:00 a 14:00 de dilluns a divendres i els dimarts també de 15:00 a 17:00 h.

Convocatòria ICREA Sènior 2017

 1. Estat de la convocatòriaTancada 
 2. Organisme Convocant: ICREA
 3. Convocatòria
 4. Sol·licitud: Les sol·licituds de participació a ICREA SENIOR seran presentades per la UPC i els investigadors candidats respectivament, de conformitat amb el procediment que es descriu a la convocatòria.
  La sol·licitud telemàtica del candidat inclourà necessàriament:
  1. Un formulari amb les dades personals i professionals, una declaració sobre els interessos de la investigació (màx. 2.000 caràcters), una llista amb les cinc publicacions més rellevants i una declaració de propòsits (màx. 3.000 caràcters) 
  2. Un arxiu pdf en format lliure (màxim 15 pàgines i 4Mb) amb el CV de la persona candidata en anglès.
  3. Les dades de 4 persones de referència, de les quals almenys dos han de presentar cartes de referència en anglès, en un arxiu pdf en format lliure, i que seran presentades per les persones de referència a través de l'enllaç proporcionat per la persona candidata.
  4. El manifest d'interès de la Institució d'acollida, que serà presentat per la institució a través de l'enllaç proporcionat per la persona candidata, dins el termini establert.
 5. Procediment: Les persones candidates contactaran directament amb la institució (universitat o centre de recerca a Catalunya) en la qual estiguin interessades en obtenir el seu suport. A tal fi, facilitaran al professor/a responsable l'enllaç que genera el sistema per descarregar el formulari d'acceptació.
  Per trametre la signatura del Vicerector Personal Docent i Investigador, Miquel Soriano Ibàñez, cal enviar per correu electrònic el formulari un cop emplenat a esther.rodriguez-barrera@upc.edu i es facilitaran els enllaços per a l'acceptació electrònica del candidat/a. 
  Finalment la institució enviarà a ICREA, dins el termini establert, l'acceptació del candidat/a en format electrònic i per correu postal.
 6. Termini:
  1. Per als candidats/ates: fins al 14/03/2017 (per poder assolir els terminis establerts, cal que ens feu arribar els enllaços i el formulari abans d'aquesta data)
  2. Per a les Institucions:  fins al 21/03/2017 a les 14:00 h.
Per a més informació sobre la convocatòria caldrà posar-se en contacte directament amb ICREA.

 1. Estat de la convocatòria: TANCADA
 2. Organisme convocant: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
 3. Termini de presentació de sol·licituds: del 19 de gener al 3 de febrer de 2017 a les 14 h. (horari peninsular)
 4. Convocatòria: Resolució de 22 de desembre de 2016
 5. Objecte: Ajuts destinats a la formació investigadora en programes de doctorat per a la consecució del títol de Doctor/a i l’adquisició de competències docents universitàries en qualsevol àrea del coneixement científic.
 6. Destinataris: A titulats/ades universitaris/àries que amb data tancament de la presentació de sol·licituds compleixin els requisits indicats al capítol II de la convocatòria
 7. Requisits: CAPÍTULO II Requisitos  para la presentación de las solicitudes
 8. Presentació de sol·licituds: la sol·licitud es complimentarà a través de la seu electrònica
 9. Documentació: A la primera fase es procedirà a una selecció de fins a un màxim de 3 sol·licitants pe cadascú dels 850 ajuts convocats. A la segona fase de la selecció els sol·licitants seleccionats en la primera fase hauran d'aportar la documentació requerida per completar la sol·licitud (art. 24 de la convocatòria).
 10. Durada: La vigència dels contractes predoctorals començarà a partir de l’01/09/2017 i en tot cas abans de l’01/11/2017.
  En el cas que amb anterioritat a la data inici del contracte predoctoral el beneficiari hagués gaudit d’altres ajuts pel mateix motiu se li descomptaran els mesos gaudits del total de l’ajut. En cap cas l’ajut pot tenir una durada inferior a 24 mesos.
  Aquest programa té una durada de 48 meses o 72 si és persona amb discapacitat.
  La lectura de la tesi comporta la finalització del contracte i la finalització del programa.
 11. Contacte: Les consultes sobre el càlcul de les notes que requereix la convocatòria les heu de dirigir a: notamedia.uni@mecd.es
 12. Resolució provisional:  per la que es publica la resolució provisional de candidats seleccionats en la segona fase. Resolución por la que se publica la relación provisional de candidatos seleccionados en la 2ª fase

Els candidats seleccionats, d'acord amb allò que disposa l'article 28 de la convocatòria, hauran de confirmar l'acceptació de l'ajut a través de la seu electrònica del MECD. Hauran de lliurar el model "Modelo de acta de aceptación de ayuda F.P.U." original i signat pel director de tesi a les oficines de la UASLR Edifici Vèrtex, -1, Campus Nord, Pl.Eusebi Guell, 6 Barcelona, abans de DIMECRES 26/07 A LES 9:00 H, des de la UASLR es recollirà de manera centralitzada la signatura del representant legal de la entitat d'adscripció UPC i s'avisarà als candidats per recollir els impressos signats a les oficines de la UASLR abans de DIVENDRES 28/07 A LES  13:00 H.

Els models estan disponibles al web del MECD.

13.  Resolució definitiva: resolucíó per la que es concedeixen els ajuts FPU16.
Els candidats seleccionats han contactar directament amb la UASLR per concretar la data d'incoporació.


EEBB FPU MECD 2016: Ajuts a la mobilitat per a estades breus i trasllats temporals

 1. Estat de la convocatòria: TANCADA
 2. Organisme convocant: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
 3. Termini de presentació de sol·licituds: de l'11 al 30 de gener de 2017 a les 14 h. (horari peninsular)
 4. Convocatòria: Resolució de 22 de desembre de 2016
 5. Requisits: Article 19 de la convocatòria
 6. Presentació de sol·licituds: la sol·licitud es complimentarà a través de la seu electrònica
 7. Documentació: Amb la sol·licitud s'haurà d'adjuntar la segúent documentació en format electrònic. Els models els podeu trobar a la web del Ministeri
  • Memoria justificativa de la estancia con el Vº Bº del director de tesis
  • Carta de admisión del centro receptor
  • Autorización del centro de adscripción español a la solicitud de traslado

Contacte: Les consultes sobre el procediment poden realitzar-se a través del correu electrònic: estanciasbreves.fpu@mecd.es

PTA 2016: Convocatòria d’Ajuts per a contractes de Personal Técnico de Apoyo

 1. Estat de la convocatòria: Tancada 
 2. Organisme Convocant: Ministerio Economia, Industria y Competitividad (Agencia Estatal de Investigación)
 3. Termini de presentació sol·licituds:
  1. Tècnics: del 17/01/2017 al 01/02/2017 a les 15:00 h
  2. Centres: del 17/01/2017 al 07/02/2017 a les 15:00 h