CTT
     
 
Beques i concursos
 
     
 
 
     
Idioma [ Castellano  |  English ] : 
Mapa Web :   >>   
  Inici : Beques i concursos : Beques UPC
   
Beques DOCTORAT pr˛pies de la UPC i Ajuts
 

┌ltimes modificacions

EspecÝfiques: 

┌ltimes modificacions en les Beques Generals

AJUTS

 1. Estat de la convocat˛ria: Tancada
 2. Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
 3. Beneficiaris: Grups i Centres de Recerca de la UPC
 4. Convocat˛ria
 5. Termini presentaciˇ solĚlicituds: del 26/02/2019 al 04/03/2019 (ambdˇs inclosos)
 6. Presentaciˇ SolĚlicituds: Les solĚlicituds seran presentades pels Responsables dels Grups o Centres de Recerca, a través de la seu electr˛nica de la UPC
 7. Procediment per complimentar la solĚlicitud:
  1. Formulari solĚlicitud
   1. Emplenar el Formulari i annexar si és el cas, el document dĺinterŔs del grup al formulari de la solĚlicitud.
   2. Un cop enviada la solĚlicitud, rebreu un correu electr˛nic a l'adreša facilitada.
   3. Convertir en PDF el correu rebut
   4. Enregistrar la solĚlicitud a la seu electr˛nica de la UPC (podeu enregistrar més d'una solĚlicitud en la mateixa instÓncia)
  2. Seu Electr˛nica
   1. Anar al trÓmit: Convocat˛ria d'ajuts per a la contractaciˇ de personal de recerca PQS/PTS
   2. Omplir el formulari i adjuntar el pdf de la solĚlicitud (o de les solĚlicituds si es demana més d'un ajut)
   3. Signar i enviar
   4. Descarregar Justificant
 8. Informe de recerca PAR i PATT 2017
 9. Costos de contractaciˇ: Al nostre web trobareu els aplicatius per obtenir una estimaciˇ dels costos de contractaciˇ de les diferents categories del personal de recerca:
  1. Apartat de personal de recerca: Modalitat PDI ( CÓlcul de costos PR )
  2. Apartat de personal de Suport a la Recerca: Modalitat PAS ( CÓlcul de costos PSR )
 10. Proposta Provisional de solĚlicituds admeses i excloses
  1. Presentaciˇ Esmenes: Les solĚlicituds no esmenades abans del dia 13 de marš quedaran definitivament excloses
  2. Termini: Fins al 13/03/2019 a les 14:00 hores
  3. Procediment: a través de la seu electr˛nica UPC:
   1. Seu Electr˛nica
    1. Anar al trÓmit: Convocat˛ria d'ajuts per a la contractaciˇ de personal de recerca PQS/PTS
    2. Omplir el formulari i adjuntar el document d'esmena en pdf
    3. Signar i enviar
    4. Descarregar Justificant
  4. Document d'esmena
 11. Proposta Definitiva de solĚlicituds admeses i excloses
 12. Concessiˇ dels Ajuts
 13. Aclariments Criteris de Valoraciˇ


BEQUES GENERALS:
2. Organisme convocant: UPC
3. Termini i presentaciˇ de solĚlicituds: des del dia 5 fins el dia 28 de juliol a les 14:00 h (hora local de Barcelona)
5. Procediment presentaciˇ de solĚlicituds: a través de la seu electr˛nica de la UPC (link), complimentant la instÓncia "Convocat˛ria per a la Incorporaciˇ de Personal Investigador en Formaciˇ (FPI-UPC)".
a) Les persones candidates només podran presentar una ˙nica solĚlicitud.
b) Cada director/a de projecte de tesi només pot constar com a tal en una sola solĚlicitud i haurÓ de signar un document d'aval que la persona candidata adjuntarÓ al seu formulari de solĚlicitud.
c) A la solĚlicitud s'haurÓ de fer constar l'opciˇ de finanšament (o al 100% o al 50%, una sola d'aquestes 2 opcions).
6. Requisits:

i) Complir un dels requisits d'accés al doctorat previstos a l'art. 6 del RD 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, modificat pel RD 43/2015, de 2 de febrer i els requisits establerts en aquesta convocat˛ria amb les precisions segŘents:
a) Quan s'accedeix als estudis de doctorat amb estudis de grau, llicenciatura, enginyeria, arquitectura, diplomatura més estudis de mÓster o equivalent:
- els estudis de llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura i diplomatura han d'haver finalitzat en el moment de presentar la solĚlicitud.
- els estudis de mÓster o equivalents, necessaris per cursar el doctorat, han d'haver-se finalitzat enter l'1 de gener de 2014 i el 31 d'octubre de 2019.
b) En el cas d'accedir al doctorat només amb la titulaciˇ de llicenciatura, grau, enginyeria i arquitectura i sense necessitat d'acreditar estudis de mÓster, aquests estudis han d'haver finalitzat entre l'1 de gener de 2014 i la data de finalitzaciˇ del termini de presentaciˇ de solĚlicituds.
c) En cas que s'accedeixi al doctorat d'acord amb el que disposa l'article 6.2.d del RD 99/2011, de 28 de gener, aquests estudis han d'haver finalitzat entre l'1 de gener de 2014 i la data de finalitzaciˇ del termini de presentaciˇ de solĚlicituds.
ii) Estar matriculat o matriculada el curs 2019-2020 de la tutela acadŔmica del programa doctorat en el moment de l'acceptaciˇ. Els programes de doctorat han de ser de la UPC.
iii) Les persones solĚlicitants no poden haver gaudit de cap altre ajut de naturalesa anÓloga d'una durada superior a 12 mesos quan finalitzi el termini de presentaciˇ de solĚlicituds.
iv) Tenir un expedient acadŔmic amb una nota mitjana ponderada igual o superior a 6,5, obtinguda per l'aplicaciˇ de l'escala 0-10 d'acord amb els criteris que s'especifiquen en l'annex de la convocat˛ria. CaldrÓ que adjunteu una c˛pia en pdf del Certificat AcadŔmic  (si no és titulaciˇ UPC) a l'apartat "Documentaciˇ Adjunta" del formulari de solĚlicitud.
En el cas d'estudis cursats a universitats espanyoles on la qualificaciˇ utilitzi l'escala 0-4 caldrÓ traslladar aquesta nota a l'escala 0-10.
En cas d'estudis cursats a l'estranger, la nota mitjana de l'expedient acadŔmic ha d'estar calculada d'acord amb el que disposen les resolucions de 20 de juny i 21 de juliol de 2016 de la Direcciˇ General de PolÝtica UniversitÓria del Ministeri d'Educaciˇ, Cultura i Esport (http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/203615/ficha.html). CaldrÓ treure en pdf el document per cadascun dels estudis que s'ha fet la conversiˇ, signar-lo i adjuntar-lo a través del lloc corresponent del formulari dins l'apartat "Documentaciˇ Adjunta".
v) Les persones que s'encarreguin de la direcciˇ del projecte de tesi dels/de la candidat/a han de ser PDI i tenir una vinculaciˇ permanent a la UPC o un contracte laboral que excedeixi els tres anys de l'ajut.

7. Documents a annexar al formulari de solĚlicitud, sempre en versiˇ pdf:
- Curriculum Vitae [obligatori]
- Document d'aval del professor/a director/a de tesi doctoral de la persona solĚlicitant (utilitzeu el model annexat aquÝ) [obligatori]
- Plantilla amb la valoraciˇ del CurrÝculum Vitae de la persona candidata (feu servir aquest excel i un cop fet el cÓlcul passar a pdf per poder adjuntar a l'apartat corresponent del formulari). [obligatori]
- Declaraciˇ Jurada, si no s'ha pogut accedir al formulari de la seu electr˛nica pel trÓmit de comunitat UPC o comunitaris. És a dir, candidats/candidates que siguin ciutadans extracomunitaris. Cliqueu aquÝ per accedir al model.
- C˛pia Certificats AcadŔmics de les titulacions no cursades a la UPC, si s'escau.
- C˛pia dels documents d'EquivalŔncia de nota mitjana dels estudis universitaris realitzats en centres estrangers, expedits a través del portal del Ministeri, si és el cas.
- CÓlcul nota mitjana conversiˇ escala 0-4 a 0-10, si s'escau, i només pels estudis realitzats en universitats espanyoles (model). Un cop fet el cÓlcul guardar el document en pdf per tal de poder adjunta a l'apartat "Documentaciˇ Adjunta"
- Admissiˇ al programa de doctorat.

8. Document addicional a aportar:
- Per al cÓlcul de la nota mitjana ponderada les persones solĚlicitants hauran de presentar un document oficial on consti la nota mitjana dels titulats de la seva promociˇ, o bé la posiciˇ de la persona candidata respecte a la totalitat de titulats de la seva promociˇ. Per als tÝtols expedits per la UPC no serÓ necessari presentar aquest document. CaldrÓ annexar a l'apartat "altres annexes".

9. Llistat de grups de recerca amb PAR_EDP, PATT_EDP (veure aquÝ)
#Convocat˛ria per a la incorporaciˇ de personal investigador en formaciˇ (FPI-UPC) per a la realitzaciˇ de la tesi doctoral a la UPC 2018:

 1. Estat de la convocat˛ria: Tancada 
 2. Organisme convocant: UPC
 3. Termini i presentaciˇ de solĚlicituds: del 25 de juny al 27 de juliol de 2018 (ambdˇs inclosos)
 4. Procediment presentaciˇ de solĚlicituds

a) Les solĚlicituds sĺhan dĺemplenar per via electr˛nica a través del model normalitzat. Un cop complimentada la solĚlicitud telemÓtica i adjuntada, via electr˛nica, la documentaciˇ requerida, que inclou una declaraciˇ jurada sobre la fiabilitat de les dades que en ella hi constin, haurÓ de ser impresa i signada pel tutor/a o director/a de la tesi i pel candidat/a i sĺhaurÓ de presentar en algun dels registres de la UPC (consultar quadre de registres) o per qualsevol dels procediments de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Com˙ de les administracions P˙bliques, adjuntant els documents segŘents:

 • CurrÝculum vitae.
 • Les persones estrangeres que no disposin de NIE han d'adjuntar c˛pia del passaport.
 • Per al cÓlcul de la nota mitjana ponderada els solĚlicitants hauran de presentar un document oficial on consti la nota mitjana dels titulats de la seva promociˇ, o bé la posiciˇ del candidat respecte la totalitat de titulats de la seva promociˇ. Per als tÝtols expedits per la UPC no serÓ necessari presentar aquest document ja que se solĚlicitarÓ al Servei de la UPC corresponent.
 • La UPC pot requerir en qualsevol moment de la tramitaciˇ dels ajuts la documentaciˇ que consideri necessÓria per acreditar la concurrŔncia dels requisits previstos en aquesta convocat˛ria. La no aportaciˇ de la documentaciˇ requerida en el termini legalment previst pot comportar la denegaciˇ de l'ajut.

5. Requisits:

 • El/la candidat/a només podrÓ presentar una ˙nica solĚlicitud.
 • El grup de recerca podrÓ avalar més d'una solĚlicitud.
 • S'ha de complir un dels requisits dĺaccés al doctorat previstos a lĺarticle 6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, modificat pel Reial decret 43/2015, de 2 de febrer, i els requisits establerts en aquesta base, amb les precisions segŘents:
a) Quan s'accedeixi al doctorat amb els estudis de grau, llicenciatura, enginyeria, arquitectura, diplomatura més estudis de mÓster o equivalent: 
Els estudis de llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura i diplomatura han 'haver finalitzat en el moment de presentar la solĚlicitud. 
Els estudis de mÓster o equivalents, necessaris per cursar el doctorat, han d'haver-se finalitzat entre l'1 de gener de 2013 i el 31 dĺoctubre de 2018. 
b) En el cas d'accedir al doctorat només amb una titulaciˇ de llicenciatura, grau, enginyeria i arquitectura i sense necessitat d'acreditar estudis de mÓster, aquests estudis han d'haver finalitzat entre l'1 de gener de 2013 i la data de finalitzaciˇ del termini de presentaciˇ de solĚlicituds. 
c) En cas que s'accedeixi al doctorat d'acord amb el que disposa l'article 6.2.d del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, aquests estudis han d'haver finalitzat entre l'1 de gener de 2013 i la data de finalitzaciˇ del termini de presentaciˇ de solĚlicituds. 
d) També poden ser persones solĚlicitants les persones fÝsiques en possessiˇ del tÝtol de llicenciat, enginyeria o arquitectura superior que hagin obtingut la suficiŔncia investigadora / DEA després de l'1 de gener de 2013.
 • Estar matriculat o matriculada, el curs 2018-2019, de la tutela acadŔmica del doctorat en el moment de lĺacceptaciˇ.
 • Els programes de doctorat han de ser de la UPC
 • Les persones solĚlicitants no poden haver gaudit de cap altre ajut de naturalesa anÓloga dĺuna durada superior a 12 mesos quan finalitzi el termini de presentaciˇ de solĚlicituds.
 • Tenir un expedient acadŔmic amb una nota mitjana ponderada igual o superior a 6,5, obtinguda per lĺaplicaciˇ de lĺescala 0-10 dĺacord amb els criteris que sĺespecifiquen en lĺannex dĺaquesta convocat˛ria.
 • En el cas d'estudis cursats a l'estranger, la nota mitjana de l'expedient acadŔmic ha d'estar calculada d'acord amb el que disposen les resolucions de 20 de juny i de 21 de juliol de 2016 de la Direcciˇ General de PolÝtica UniversitÓria del Ministeri d'Educaciˇ, Cultura i Esport (http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html).
 • No es podrÓ participar en aquesta convocat˛ria si ja es disposa d'un tÝtol de Doctor o Doctora.
 • Les persones que s'encarreguin de la direcciˇ del projecte de les persones candidates han de ser PDI i tenir una vinculaciˇ permanent a la UPC o un contracte laboral que excedeixi els tres anys de l'ajut.
 • Resten excloses les persones candidates que hagin gaudit totalment o parcial d'aquest ajut en convocat˛ries anteriors.
6. Aplicaciˇ per a la conversiˇ de notes (0-10) per a les titulacions de la resta dĺuniversitats catalanes i espanyoles 
7. Convocat˛ria 
8. Model normalitzat 
9. Preguntes FreqŘents 
10. Llistat provisional de les persones admeses excloses 
- El termini per presentar les esmenes és del 19 al 26 de setembre(ambdˇs inclosos ). 
- Procediment: Cal presentar la diligŔncia dĺesmena a la solĚlicitud signada i degudament complimentada al registre general de la UPC ( quadre de registres ) o per qualsevol dels procediments que s'indiquen a l'apartat 4 a), més amunt indicat. 
11. Llistat definitiu de les persones admeses o excloses 

12. Llistat provisional de prioritzaciˇ dels ajuts FPI-UPC 2018 
A partir d'avui s'obre el termini perquŔ les persones aspirants puguin presentar les reclamacions que considerin oportunes (mitjanšant el formulari d'alĚlegacions ) en algun dels registres de la UPC o en algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu com˙ de les administracions p˙bliques, adrešades a la UASLR-SP. El termini per presentar les alĚlegacions és del 5 al 15 de novembre (ambdˇs inclosos). 

Tal com preveu la convocat˛ria, les cinc primeres persones es proposen per tenir un ajut FPI-UPC finanšat per la UPC al 100%. 
La convocat˛ria també preveu 10 places més FPI-UPC finanšades per la UPC en un 50%. Es contactarÓ amb els grups de recerca d'aquestes places per ordre de prioritzaciˇ de la llista a la fi de concretar si estan disposats a finanšar l'altre 50%; en cas que no, es passarÓ al segŘent de la llista seguint l'ordre. 
Els grups de recerca que tinguin més d'un candidat prioritzat en la mateixa modalitat no es tindrÓ en compte el segon candidat per ordre de la llista, tal com preveu la convocat˛ria. 

AixÝ mateix, us comuniquem que els beneficiaris hauran de subscriure el consentiment de cessiˇ de dades de carÓcter personal al Banc de Santander (se'ls farÓ signar un escrit preparat per aquest motiu) i hauran d'obrir un c/c al Banc de Santander (si no el tenen ja) per cobrar l'ajut. 

#13. Llistat definitiu de prioritzaciˇ dels ajuts FPI-UPC 2018 
Acord CG/2018/09/23, d'11 de desembre de 2018, del Consell de Govern, pel qual s'aprova la Proposta de resoluciˇ per la convocat˛ria d'ajuts de contractaciˇ FPI-UPC 2018. 
Els candidats que surten amb fons verd sˇn els 5 que tenen l'ajut al 100%. Els de color groc sˇn els 10 ajuts finanšats al 50%. Els que surten amb fons vermell correspon a un segon candidat d'un grup de recerca que ja té un ajut concedit i que no compleix el mÝnim de 15 EDP. 

Convocat˛ria per a la incorporaciˇ de personal investigador en formaciˇ (FPI-UPC) per a la realitzaciˇ de la tesi doctoral a la UPC 2017:
(Tancada -Accés a Informaciˇ) 


BEQUES  ESPEC═FIQUES:

363-974 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat al CER M╚TODES  NUM╚RICS CI╚NCIES APLICADES I ENGINYERIA.

Estat de la convocat˛ria:Obert

Termini (dia/mes/any): del 19 al 26 de juliol al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

362-749 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT DE MATEM└TIQUES

Estat de la convocat˛ria:Obert
Termini (dia/mes/any): del 12 al 19 de juliol al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

361-748 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat al GRUP DE RECERCA DONLL, DEL DEPARTAMENT DE FISICA

Estat de la convocat˛ria:Obert
Termini (dia/mes/any): del 3 al 9 de juliol al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

359-710 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a DEPARTAMENT D'ENGINYERIA ELECTRĎNICA

Estat de la convocat˛ria:Obert
Termini (dia/mes/any): de L'1 al 5 de juliol al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

358/359-710 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a DEPARTAMENT ARQUITECTURA DE COMPUTADORS

Estat de la convocat˛ria:Obert
Termini (dia/mes/any): del 13 de juny al 20 de juny al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

357-749 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a DEPARTAMENT DE MATEM└TIQUES

Estat de la convocat˛ria:Obert
Termini (dia/mes/any): del 30 de maig al 13 de juny al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

356-749 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a DEPARTAMENT DE MATEM└TIQUES

Estat de la convocat˛ria:Obert
Termini (dia/mes/any): del 30 de maig al 13 de juny al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

355-751 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a DEPARTAMENT D'ENGINYERIA CIVIL I AMBIENTAL

Estat de la convocat˛ria:Obert
Termini (dia/mes/any): del 20 al 27 de maig al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

354-701 Convocat˛ries Ajuts Contractes Predoctoral vinculats a DEPARTAMENT DE ARQUITECTURA DE COMPUTADORS

Estat de la convocat˛ria:Obert
Termini (dia/mes/any): del 13 al 27 de maig al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

351-709 Convocat˛ries Ajuts Contractes Predoctoral vinculats a DEPARTAMENT D'ENGINYERIA EL╚CTRICA 

Estat de la convocat˛ria:Obert
Termini (dia/mes/any): del 6 al 13 de maig al Registre de la UPC AMPLIAT TERMINI FINS EL 19 DE MARă 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

353-748 Convocat˛ries Ajuts Contractes Predoctoral vinculats a DEPARTAMENT DE FISICA

Estat de la convocat˛ria:Obert
Termini (dia/mes/any): del 12 al 30 d'abril al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

352-713 Convocat˛ries Ajuts Contractes Predoctoral vinculats a DEPARTAMENT D'ENGINYERIA QU═MICA 

Estat de la convocat˛ria:Obert
Termini (dia/mes/any): del 5 al 10 d'abril al Registre de la UPC AMPLIAT TERMINI FINS EL 23 D'ABRIL
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

AJUTS PREDOCTORALS VINCULATS AL CENTRE DE COOPERACIË PER AL DESENVOLUPAMENT (CCD) 

Estat de la convocat˛ria:Obert 
Termini (dia/mes/any): del 25 de marš al 30 de juny al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

350-709 351-709 Convocat˛ries Ajuts Contractes Predoctoral vinculats a DEPARTAMENT D'ENGINYERIA EL╚CTRICA 

Estat de la convocat˛ria:Obert
Termini (dia/mes/any): del 7 al 14 de marš al Registre de la UPC AMPLIAT TERMINI FINS EL 19 DE MARă 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

349-707 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a DEPARTAMENT DE SISTEMES, AUTOM└TICA I INFORMATICA INDUSTRIAL 

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 15 a 20 de febrer al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

348-702 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a CI╚NCIA MATERIALS I ENGINYERIA METAL.LURGICA 

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 4 a 12 de febrer al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

347-745 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a ENGINYERIA AGROALIMENT└RIA I BIOTECNOLOGIA 

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 28 de gener a 12 de febrer al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

346-745 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a ENGINYERIA AGROALIMENT└RIA I BIOTECNOLOGIA 

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 28 de gener a 12 de febrer al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

345-713 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a ENGINYERIA QU═MICA 

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 18 a 23 de gener al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

344-713 Convocat˛ria Ajut Contracte SECTI vinculat a ENGINYERIA QU═MICA 

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 12 a 19 de novembre de setembre al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

343-915 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a INSTITUT ROBĎTICA I INFORM└TICA INDUSTRIAL 

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 30 d'octubre al 9 de novembre de setembre al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

342-946 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat al CITCEA 

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 30 d'octubre al 7 de novembre de setembre al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

341-713 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT D'ENGINYERIA QU═MICA 

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 30 d'octubre al 7 de novembre de setembre al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

340-974 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat al CER. METODES NUMERICS CIENCIES APLICADES I ENGINYERIA 

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 15 al 24 d'octubre de setembre al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

339 - 460 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a CATEDRA ARGOS I INSTITUT DE T╚CNIQUES ENERG╚TIQUES 

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 1 al 8 d'octubre al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

338 - 702 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT CI╚NCIA MATERIALS I ENGINYERIA METAL.LURGICA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 1 al 8 d'octubre al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

337 - 946 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat al CENTRE INNOV. TECNO. CONVERTIDORS EST. ACC. (CITCEA)

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 6 al 12 de setembre al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

336 - 946 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat al CENTRE INNOV. TECNO. CONVERTIDORS EST. ACC. (CITCEA)

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 6 al 12 de setembre al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

335 - 946 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat al CENTRE INNOV. TECNO. CONVERTIDORS EST. ACC. (CITCEA)

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 6 al 12 de setembre al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

334 - 709 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT ENGINYERIA EL╚CTRICA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 19 al 25 de juliol al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

333 - 701 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT ARQUITECTURA DE COMPUTADORS 

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 18 al 24 de juliol al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

332- 751 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT D' ENGINYERIA CIVIL I AMBIENTAL 

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 18 al 24 de juliol al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

331- 713 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT D' ENGINYERIA QUIMICA 

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 11 al 18 de juliol al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

330 - 751 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT D' ENGINYERIA CIVIL I AMBIENTAL 

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 9 al 13 de juliol al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents: 

329 - 751 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT D' ENGINYERIA CIVIL I AMBIENTAL 

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 9 al 13 de juliol al Registre de la UPC AMPLIACIË TERMINI FINS EL 18 DE JULIOL 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

325/326/327/328 - 470 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat al CENTRE DE RECERCA EN CIENCIA I ENGINYERIA MULTIESCALA DE BARCELONA 

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 25 de juny al 6 de juliol al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

321 - 915 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat al INSTITUT DE ROBOTICA I INFORMATICA INDUSTRIAL 

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 25 de juny al 6 de juliol al Registre de la UPCTERMINI AMPLIAT AL DIA 16 DE JULIOL 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

320 - 915 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat al INSTITUT DE ROBOTICA I INFORMATICA INDUSTRIAL 

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 25 de juny al 6 de juliol al Registre de la UPC TERMINI AMPLIAT AL DIA 16 DE JULIOL 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

322 - 749 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT DE MATEM└TIQUES 

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 31 de maig al 7 de juny al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

323 - 749 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT DE MATEM└TIQUES 

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 28 de maig al 4 de juny al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

319 - 749 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT DE MATEM└TIQUES 

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 3 al 9 de maig al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

318 - 915 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a INSTITUT DE ROBĎTICA I INFORM└TICA INDUSTRIAL 

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 3 al 9 de maig al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

317 - 701 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a ARQUITECTURA DE COMPUTADORS 

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 23 al 30 d'abril al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

316 - 751 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a ENGINYERIA CIVIL I AMBIENTAL 

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 23 de marš a 6 d'abril al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

315 - 915 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a INSTITUT DE ROBĎTICA I INFORM└TICA INDUSTRIAL 

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 23 de marš a 6 d'abril al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

314 - 915 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a INSTITUT DE ROBĎTICA I INFORM└TICA INDUSTRIAL 

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 23 de marš a 6 d'abril al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

308 - 707 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a ENGINYERIA DE SISTEMES, AUTOM└TICA I INFORMATICA INDUSTRIALS 

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 21 de febrer al 7 de marš al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

313 - 745 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a MATEM└TIQUES 

Esmena a la vinculaciˇ de l'ajut

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 21 de febrer al 7 de marš al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

312-915 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a INSTITUT DE ROBOTICA I INFORMATICA INDUSTRIAL 

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 5 al 7 de febrer al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

312-712 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a CI╚NCIA MATERIALS I ENGINYERIA METAL.LURGICA 

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 30 de gener a 6 de febrer al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

311-952 Convocat˛ria Ajut Contracte Accés al Sistema vinculat a CRAHI 

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 12 a 17 de gener al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

310-710 Convocat˛ria Ajut Contracte Accés al Sistema vinculat a ENGINYERIA ELECTRĎNICA 

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 13 al 19 de desembre de 2017 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

309-909 Convocat˛ria Ajut Contracte Accés al Sistema vinculat a LABORATORI D'ENGINYERIA MAR═TIMA 

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 29 de novembre al 13 de desembre de 2017 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

307-701 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a ARQUITECTURA DE COMPUTADORS 

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 28 de novembre al 11 de desembre de 2017 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

306-702 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a CI╚NCIA MATERIALS I ENGINYERIA METAL.LURGICA 

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 28 de novembre al 11 de desembre de 2017 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

305-739 Convocat˛ria Ajut Contracte Accés al Sistema vinculat a TEORIA SENYAL I COMUNICACIONS 

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 15 al 22 de novembre de 2017 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

304-710 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a ENGINYERIA ELECTRĎNICA 

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 3 al 8 de novembre de 2017 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

303-748 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a FISICA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 11 al 18 d'octubre de 2017 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

302-946 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a CITCEA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 18 de setembre al 6 d'octubre de 2017 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

301-749 Convocat˛ria Ajut Contracte d'Accés al Sistema vinculat a MATEM└TIQUES

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 12 al 18 de setembre de 2017 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

300-974 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a CER. METODES CI╚NCIES APLICADES I ENGINYERIA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 12 al 18 de setembre de 2017 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

299-701 Convocat˛ria Ajut Contracte d'Accés al Sistema vinculat a ARQUITECTURA DE COMPUTADORS

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 25 de juliol al 1 de setembre de 2017 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

298 - 739 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a TEORIA SENYAL I COMUNICACIONS

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 14 al 21 de juliol de 2017 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

297- 739 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a TEORIA SENYAL I COMUNICACIONS

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 14 al 21 de juliol de 2017 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

296- 749 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a MATEM└TIQUES

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 10 al 14 de juliol de 2017 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

295- 974 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a CER. METODES NUMERICS CIENCIES APLICADES I ENGINYERIA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 30 de juny a 7 de juliol de 2017 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

294- 952 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a CRAHI

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 30 de juny a 7 de juliol de 2017 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

292- 974 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a CER. METODES NUMERICS CIENCIES APLICADES I ENGINYERIA

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 30 de juny a 7 de juliol de 2017 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

293- 749 Convocat˛ria Ajut Contracte SECTI vinculat a MATEM└TIQUES

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 19 a 29 de juny de 2017 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

291- 701 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a ARQUITECTURA DE COMPUTADORS

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 19 a 26 de juny de 2017 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

290- 748 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a CER. M╚TODES NUM╚RICS CI╚NCIES APLICADES I ENGINYERIA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 19 a 26 de juny de 2017 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

284-748 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a FISICA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 22 al 26 de maig de 2017 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

287/289 - 470 Convocat˛ria 3 Ajuts Contracte Predoctoral vinculat a CENTRE DE RECERCA EN CI╚NCIA I ENGINYERIA MULTIESCALA DE BARCELONA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 15 a 22 de maig de 2017 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

286-707 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a ENGINYERIA SISTEMES, AUTOM└TICA I IMFORM└TICA INDUSTRIAL

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 11 al 18 de maig de 2017 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

285-702 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a CI╚NCIES MATERIALS I ENGINYERIA METAL.LURGICA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 8 al 22 de maig de 2017 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

283-952 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a CENTRE DE RECERCA APLICADA HIDROMETEROLOGIA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 2 al 8 de maig de 2017 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

282-971 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a MOTIO CONTROL AND INDUSTRIAL APP

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 2 al 8 de maigde 2017 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

281-701 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a DEPARTAMENT D'ARQUITECTURA DE COMPUTADORS

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 27 de febrer a 3 de marš de 2017 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

280-974 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a CER. METODES NUM╚RICS CI╚NCIES APLICADES I ENGINYERIA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 27 de febrer a 10 de marš de 2017 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

279-909 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a LABORATORI D'ENGINYERIA MAR═TIMA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 27 de febrer a 3 de marš de 2017 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

278-922 Convocat˛ria Ajut Contracte d'Accés al Sistema (SECTI) vinculat a CENTRE DESENVOLUPAMENT SENSORS, INSTRUMENTS I SISTEMES

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 10 al 17 de febrer de 2017 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

277-974 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a CER. M╚TODES NUMÉRICS CI╚NCIES APLICADES I ENGINYERIA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 10 al 17 de febrer de 2017 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

276-739 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a TEORIA SENYAL I COMUNICACIONS

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 30 de gener al 3 de febrer de 2017 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

275-701 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a ARQUITECTURA DE COMPUTADORS

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 30 de gener al 3 de febrer de 2017 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

273-715 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a ESTAD═STICA I INVESTIGACIË OPERATIVA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 16 al 20 de gener de 2017 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

272-705 Convocat˛ria Ajut Contracte d'Accés al Sistema (SECTI) vinculat a CONSTRUCCIONS ARQUITECTĎNIQUES II

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 9 al 16 de gener de 2017 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

271-705 Convocat˛ria Ajut Contracte d'Accés al Sistema (SECTI) vinculat a CONSTRUCCIONS ARQUITECTĎNIQUES II

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 16 al 23 dedesembre de 2016 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

269-460 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a INSTITUT DE T╚CNIQUES ENERG╚TIQUES

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 12 al 19 dedesembre de 2016 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

268-701 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a ARQUITECTURA DE COMPUTADORS

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 12 al 20 dedesembre de 2016 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

267-749 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a MATEM└TIQUES

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 12 al 15 dedesembre de 2016 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

266-124 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a CATEDRA UNESCO DE SOSTENIBILITAT

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 10 a 16 de novembre de 2016 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

265- 713 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a DEPARTAMENT DE QU═MICA

Estat de la convocat˛ria: Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 23 a 29 de setembre de 2016 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

264-748 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a DEPARTAMENT DE FISICA

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 23 a 29 de setembre de 2016 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

263-701 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a DEPARTAMENT DE ARQUITECTURA DE COMPUTADORS

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 20 al 27 de setembre de 2016 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

262-701 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a DEPARTAMENT DE ARQUITECTURA DE COMPUTADORS

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 20 al 27 de setembre de 2016 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

261-749 Convocat˛ria Ajut Contracte Accés al Sistema vinculat a DEPARTAMENT DE MATEM└TIQUES

Estat de la convocat˛ria: Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 27 de juliol al 6 de setembre de 2016 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

260-748 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a DEPARTAMENT DE F═SICA

Estat de la convocat˛ria: Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 15 al 21 de juliol de 2016 al Registre de la UPC TERMINI RECEPCIË CANDIDATURES PRORROGAT FINS EL 5 DE SETEMBRE 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

259-974 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a CER. METODES NUM╚RICS CI╚NCIES APLICADES I ENGINYERIA

Estat de la convocat˛ria: Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 15 al 21 de juliol de 2016 al Registre de la UPC TERMINI RECEPCIË CANDIDATURES PRORROGAT FINS EL 5 DE SETEMBRE 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

258-709 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a DEPARTAMENT ENGINYERIA EL╚CTRICA TERMINI RECEPCIË CANDIDATURES PRORROGAT FINS EL 27 DE JULIOL

Estat de la convocat˛ria: Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 15 al 21 de juliol de 2016 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

257-701 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a DEPARTAMENT ARQUITECTURA DE COMPUTADORS

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 23 al 30 de juny de 2016 al Registre de la UPC TERMINI PRORROGAT FINS EL 15 DE JULIOL 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

256-744 Convocat˛ria Ajut Contracte d'Accés al Sistema (SECTI) vinculat a DEPARTAMENT ENGINYERIA TELEMATICA

Estat de la convocat˛ria: Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 20 al 27 de juny de 2016 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

255-701 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a DEPARTAMENT ARQUITECTURA DE COMPUTADORS

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 19 al 26 de maig de 2016 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

254-750 Convocat˛ria Ajut Contracte d'Accés al Sistema (SECTI) vinculat a DEPARTAMENT ENGINYERIA MINERA, INDUSTRIAL I TIC

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 9 al 17 de maig de 2016 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

252-758 Convocat˛ria Ajut Contracte d'Accés al Sistema (SECTI) vinculat a DEPARTAMENT ENGINYERIA DE PROJECTES I DE LA CONSTRUCCIË

Estat de la convocat˛ria: Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 21 al 27 d'abril de 2016 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

250-709 Convocat˛ria Ajut Contracte d'Accés al Sistema (SECTI) vinculat a DEPARTAMENT ENGINYERIA EL╚CTRICA

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 7 al 15 d'abril de 2016 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

999-739 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a DEPARTAMENT DE TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS

Estat de la convocat˛ria: Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 7 al 11 d'abril de 2016 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

249-713 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a DEPARTAMENT DE QU═MICA

Estat de la convocat˛ria: Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 31 de marš a 8 d'abril de 2016 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

248-748 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a DEPARTAMENT DE FISICA

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 18 de marš a l'1 d'abril de 2016 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

247-748 Convocat˛ria Ajut Contracte d'Accés al Sistema (SECTI) vinculat a DEPARTAMENT DE FISICA

Estat de la convocat˛ria: Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 18 de marš a l'1 d'abril de 2016 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

246-240 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat A CATEDRA ARGOS I ETSEIB

Estat de la convocat˛ria: Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 7 al 14 de marš de 2016 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

245-748 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat DEPARTAMENT DE F═SICA

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 9 al 15 de marš de 2016 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

244-915 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat A INSTITUT DE ROBOTICA I INFORM└TICA INDUSTRIAL

Estat de la convocat˛ria: Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 15 al 22 de febrer de 2016 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

243-749 Convocat˛ria Ajut Contracte d'Accés al Sistema (SECTI) vinculat A DEPARTAMENT DE MATEM└TIQUES

Estat de la convocat˛ria: Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 8 al 12 de febrer de 2016 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

242-710 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat A ENGINYERIA ELECTRĎNICA

Estat de la convocat˛ria: Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 19 al 25 de gener de 2016 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

241-751 Convocat˛ria Ajut Contracte d'Accés al Sistema vinculat A ENGINYERIA CIVIL I AMBIENTAL

Estat de la convocat˛ria: Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 2 al 9 de desembre de 2015 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

240-928 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a CENTRE TECNOLOGIA TRANSFER╚NCIA DEL CALOR

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 23 al 30 de novembre de 2015 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

239-702 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a CIENCIES DELS MATERIALS I ENGINYERIA METAL.LURGICA

Estat de la convocat˛ria: Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 23 al 30 de novembre de 2015 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

238-749 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a MATEMATIQUES

Estat de la convocat˛ria: Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 5 al 11 de novembre de 2015 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

237-739 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat A TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS

Estat de la convocat˛ria: Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 19 al 26 d'octubre de 2015 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

236-710 Convocat˛ria Ajut Contracte d'Accés al Sistema vinculat A ENGINYERIA ELECTRĎNICA

Estat de la convocat˛ria: Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 15 al 19 d'octubre de 2015 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

230-709 Convocat˛ria Ajut Contracte d'Accés al Sistema vinculat A ENGINYERIA EL╚CTRICA

Estat de la convocat˛ria: Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 3 al 19 de setembre de 2015 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

729-190 Convocat˛ria Ajut Contracte d'Accés al Sistema vinculat A MEC└NICA DE FLUIDS

Estat de la convocat˛ria: Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 29 de juliol al 3 de setembre de 2015 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

233-701 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat A ARQUITECTURA DE COMPUTADORS

Estat de la convocat˛ria: Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 27 de juliol al 3 de setembre de 2015 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

232-744 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat A ENGINYERIA TELEM└TICA

Estat de la convocat˛ria: Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 27 de juliol al 3 de setembre de 2015 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

231-747 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat A ENGINYERIA DE SERVEIS I SISTEMES D'INFORMACIË

Estat de la convocat˛ria: Oberta - TERMINI PRORROGAT FINS EL DIA 23 DE SETEMBRE 
Termini (dia/mes/any): del 27 de juliol al 3 de setembre de 2015 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

229-739 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat A TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS

Estat de la convocat˛ria:Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 27 de juliol al 3 de setembre de 2015 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

228-741 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat A ENGINYERIA MINERA I RECURSOS NATURALS

Estat de la convocat˛ria: Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 7 al 14 de juliol de 2015 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

227-739 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat A TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS

Estat de la convocat˛ria: Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 7 al 14 de juliol de 2015 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

226-739 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat A MATEM└TICA APLICADA III

Estat de la convocat˛ria: Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 7 al 14 de juliol de 2015 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

225-701 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat A ARQUITECTURA DE COMPUTADORS

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 29 de juny al 6 de juliol de 2015 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

224-701 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat A ARQUITECTURA DE COMPUTADORS

Estat de la convocat˛ria: Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 29 de juny al 6 de juliol de 2015 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

223-946 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat A CITCEA

Estat de la convocat˛ria: Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 17 al 22 de juny de 2015 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

222-946 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat A CITCEA

Estat de la convocat˛ria: Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 26 de maig al 2 de juny de 2015 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

221-713 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat A ENGINYERIA QU═MICA

Estat de la convocat˛ria: Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 19 al 25 de maig de 2015 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

220-721 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat A F═SICA I ENGINYERIA NUCLEAR

Estat de la convocat˛ria: Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 12 al 19 de maig de 2015 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

219-710 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat al ENGINYERIA ELECTRĎNICA

Estat de la convocat˛ria: Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 11 al 15 de maig de 2015 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

217-460 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat al INSTITUT DE T╚CNIQUES ENERG╚TIQUES

Estat de la convocat˛ria: Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 9 al 16 de marš de 2015 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

216-704 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT CONSTRUCCIONS ARQUITECTĎNIQUES I

Estat de la convocat˛ria: Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 23 al 26 de febrer de 2015 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

215-741 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT ENGINYERIA MINERA I RECURSOS NATURALS

Estat de la convocat˛ria: Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 9al 16 de de febrer de 2015 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

214-706 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIË

Estat de la convocat˛ria: Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 30 de gener al 5 de febrer de 2015 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

213-713 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT ENGINYERIA QU═MICA

Estat de la convocat˛ria: Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 21 al 28 de gener de 2015 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

212-709 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT ENGINYERIA ELECTRĎNICA 

Estat de la convocat˛ria: Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 12 al 16 de gener de 2015 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

211-709 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT ENGINYERIA ELECTRĎNICA 

Estat de la convocat˛ria: Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 12 al 16 de gener de 2015 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

210-701 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT ARQUITECTURA DE COMPUTADORS 

Estat de la convocat˛ria: Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 12 al 16 de gener de 2015 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

209-701 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT ARQUITECTURA DE COMPUTADORS 

Estat de la convocat˛ria: Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 12 al 16 de gener de 2015 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

208-701 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT ARQUITECTURA DE COMPUTADORS 

Estat de la convocat˛ria: Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 12 al 16 de gener de 2015 al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

207-723Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT D'ENGINYERIA DE SERVEIS I SISTEMES D'INFORMACIË 

Estat de la convocat˛ria:Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 9 al 15 de desembre al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

158 - 710Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT ENGINYERIA ELECTRĎNICA 

Estat de la convocat˛ria: Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 6 al 10 d'octubre al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

206 -922Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat al CENTRE DESENVOLUPAMENT SENSORS, INSTRUMENTS I SISTEMES 

Estat de la convocat˛ria: Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 18 al 25 de setembre al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

205 -723Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT CI╚NCIES DE LA COMPUTACIË 

Estat de la convocat˛ria: Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 18 al 25 de setembre al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

204 -721Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat al INSTITUT DE T╚CNIQUES ENERG╚TIQUES 

Estat de la convocat˛ria: Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 18 al 25 de setembre al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

203 -709 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT D'ENGINYERIA EL╚CTRICA 

Estat de la convocat˛ria: Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 2 al 26 de setembre al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

201-706 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT D'ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIË

Estat de la convocat˛ria: Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 8 al 15 de juliol al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

200-701 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT D'ARQUITECTURA DE COMPUTADORS 

Estat de la convocat˛ria: Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 30 de maig al 6 de juny al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

199-915 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat a INSTITUT DE ROBĎTICA I INFORMATICA INDUSTRIAL 

Estat de la convocat˛ria: Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 30 de maig al 6 de juny al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

198-922 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat a CENTRE DESENVOLUPAMENT SENSORS, INSTRUMENTS I SISTEMES 

Estat de la convocat˛ria: Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 24 al 30 d'abril al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

196-711Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat a DEPARTAMENT ENGINYERIA HIDR└ULICA, MAR═TIMA I AMBIENTAL 

Estat de la convocat˛ria: Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 18 al 21 de marš al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

193-729 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat a DEPARTAMENT MECANICA DE FLUIDS 

Estat de la convocat˛ria: Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 24 al 28 de febrer al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

192-711 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat a DEPARTAMENT ENGINYERIA HIDR└ULICA, MAR═TIMA I AMBIENTAL 

Estat de la convocat˛ria: Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 11 al 18 de gener al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

190-701 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat a DEPARTAMENT ARQUITECTURA COMPUTADORS

Estat de la convocat˛ria: Tancat 
Termini (dia/mes/any): del 12 al 19 de desembre al Registre de la UPC 
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya 
Documents:

   
SSL
Racˇ de l'investigador
  Nom d'usuari
 
  Contrasenya
 
Recordar en aquest equip
Per poder entrar...

Posa el teu nom d'usuari del LDAP de la UPC amb punt (nom.cognom).
Canvi i oblit de contrasenya.
 
   
upc
Centre de TransferŔncia de Tecnologia de la Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Plaša Eusebi GŘell, 6 S1 Ě Edifici VŔrtex - Campus Nord Ě 08034 Barcelona
ctt.info@upc.edu
UPC