CTT
     
 
Beques i concursos
 
     
 
 
     
Idioma [ Castellano  |  English ] : 
Mapa Web :   >>   
  Inici : Beques i concursos : Beques UPC
   
Beques DOCTORAT pr˛pies de la UPC i Ajuts
 

┌ltimes modificacions

EspecÝfiques:

┌ltimes modificacions en les Beques Generals

PQS/PTS 2018: Convocat˛ria d'ajuts per a la contractaciˇ de tŔcnics de recerca 2018
 1. Estat de la convocat˛ria:Tancada
 2. Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
 3. Beneficiaris: Grups i Centres de Recerca de la UPC
 4. Convocat˛ria
 5. Termini presentaciˇ solĚlicituds: del 23/02/2018 al 02/03/2018 (ambdˇs inclosos)
 6. Presentaciˇ SolĚlicituds: Les solĚlicituds seran presentades pels responsables dels ajuts solĚlicitats, a través de la seu electr˛nica de la UPC.
  La solĚlicitud telemÓtica inclourÓ necessÓriament, l'interŔs de l'ajut per al grup/s o centre/s de recerca i per a la universitat.
 7. Procediment per complimentar la solĚlicitud:
  Formulari solĚlicitud
  1. Emplenar i annexar el document dĺinterŔs del grup al formulari de la solĚlicitud.
  2. Un cop enviada la solĚlicitud, rebreu un correu electr˛nic de la vostra solĚlicitud a l'adreša facilitada
  3. Convertir en PDF el correu rebut
  4. Enregistrar la solĚlicitud a la seu electr˛nica de la UPC
 8. Seu Electr˛nica (InstÓncia GenŔrica)
  1. Omplir el formulari i adjuntar el pdf de la solĚlicitud
  2. Signar i enviar
  3. Descarregar Justificant
 9. Preguntes FreqŘents
 10. Indicadors: Punts PAR/PATT
 11. Costos de contractaciˇ: Al nostre web trobareu els aplicatius per obtenir una estimaciˇ dels costos de contractaciˇ de les diferents categories del personal de recerca:
  1. Apartat de personal de recerca: Modalitat PDI (CÓlcul de costos PR)
  2. Apartat de personal de Suport a la Recerca: Modalitat PAS (CÓlcul de costos PSR)
 12. Llistat Admesos i Exclosos
 13. Presentaciˇ Esmenes:
  1. Termini: del 06/03/2018 al 09/03/2018 a les 12:00h
  2. Procediment: Presentar el Formulari d'Esmena via registre UPC (consultar quadre de registres) previ enviament per correu electr˛nic del formulari d'esmena a esther.rodriguez-barrera@upc.edu
 14. Proposta Concessiˇ Ajuts
 15. Presentaciˇ AlĚlegacions:
  1. Termini: 15/03/2018 al 19/03/2018 a les 12:00h
  2. Procediment: Presentar el Formulari d'alĚlegaciˇ via registre UPC (consultar quadre de registres) previ enviament per correu electr˛nic del formulari d'alĚlegaciˇ a esther.rodriguez-barrera@upc.edu
 16. Concessiˇ Definitiva
BEQUES GENERALS

Convocat˛ria per a la incorporaciˇ de personal investigador en formaciˇ (FPI-UPC) per a la realitzaciˇ de la tesi doctoral a la UPC 2018

 1. Estat de la convocat˛ria: Tancada.
 2. Organisme convocant: UPC
 3. Termini i presentaciˇ de solĚlicituds: del 25 de juny al 27 de juliol de 2018 (ambdˇs inclosos)
 4. Procediment presentaciˇ de solĚlicituds

a) Les solĚlicituds sĺhan dĺemplenar per via electr˛nica a través del model normalitzat. Un cop complimentada la solĚlicitud telemÓtica i adjuntada, via electr˛nica, la documentaciˇ requerida, que inclou una declaraciˇ jurada sobre la fiabilitat de les dades que en ella hi constin, haurÓ de ser impresa i signada pel tutor/a o director/a de la tesi i pel candidat/a i sĺhaurÓ de presentar en algun dels registres de la UPC (consultar quadre de registres) o per qualsevol dels procediments de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Com˙ de les administracions P˙bliques, adjuntant els documents segŘents:

 • CurrÝculum vitae.
 • Les persones estrangeres que no disposin de NIE han d'adjuntar c˛pia del passaport.
 • Per al cÓlcul de la nota mitjana ponderada els solĚlicitants hauran de presentar un document oficial on consti la nota mitjana dels titulats de la seva promociˇ, o bé la posiciˇ del candidat respecte la totalitat de titulats de la seva promociˇ. Per als tÝtols expedits per la UPC no serÓ necessari presentar aquest document ja que se solĚlicitarÓ al Servei de la UPC corresponent.
 • La UPC pot requerir en qualsevol moment de la tramitaciˇ dels ajuts la documentaciˇ que consideri necessÓria per acreditar la concurrŔncia dels requisits previstos en aquesta convocat˛ria. La no aportaciˇ de la documentaciˇ requerida en el termini legalment previst pot comportar la denegaciˇ de l'ajut.

5. Requisits:

 • El/la candidat/a només podrÓ presentar una ˙nica solĚlicitud.
 • El grup de recerca podrÓ avalar més d'una solĚlicitud.
 • S'ha de complir un dels requisits dĺaccés al doctorat previstos a lĺarticle 6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, modificat pel Reial decret 43/2015, de 2 de febrer, i els requisits establerts en aquesta base, amb les precisions segŘents:
a) Quan s'accedeixi al doctorat amb els estudis de grau, llicenciatura, enginyeria, arquitectura, diplomatura més estudis de mÓster o equivalent:
Els estudis de llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura i diplomatura han 'haver finalitzat en el moment de presentar la solĚlicitud.
Els estudis de mÓster o equivalents, necessaris per cursar el doctorat, han d'haver-se finalitzat entre l'1 de gener de 2013 i el 31 dĺoctubre de 2018.
b) En el cas d'accedir al doctorat només amb una titulaciˇ de llicenciatura, grau, enginyeria i arquitectura i sense necessitat d'acreditar estudis de mÓster, aquests estudis han d'haver finalitzat entre l'1 de gener de 2013 i la data de finalitzaciˇ del termini de presentaciˇ de solĚlicituds.
c) En cas que s'accedeixi al doctorat d'acord amb el que disposa l'article 6.2.d del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, aquests estudis han d'haver finalitzat entre l'1 de gener de 2013 i la data de finalitzaciˇ del termini de presentaciˇ de solĚlicituds.
d) També poden ser persones solĚlicitants les persones fÝsiques en possessiˇ del tÝtol de llicenciat, enginyeria o arquitectura superior que hagin obtingut la suficiŔncia investigadora / DEA després de l'1 de gener de 2013.
 • Estar matriculat o matriculada, el curs 2018-2019, de la tutela acadŔmica del doctorat en el moment de lĺacceptaciˇ.
 • Els programes de doctorat han de ser de la UPC
 • Les persones solĚlicitants no poden haver gaudit de cap altre ajut de naturalesa anÓloga dĺuna durada superior a 12 mesos quan finalitzi el termini de presentaciˇ de solĚlicituds.
 • Tenir un expedient acadŔmic amb una nota mitjana ponderada igual o superior a 6,5, obtinguda per lĺaplicaciˇ de lĺescala 0-10 dĺacord amb els criteris que sĺespecifiquen en lĺannex dĺaquesta convocat˛ria.
 • En el cas d'estudis cursats a l'estranger, la nota mitjana de l'expedient acadŔmic ha d'estar calculada d'acord amb el que disposen les resolucions de 20 de juny i de 21 de juliol de 2016 de la Direcciˇ General de PolÝtica UniversitÓria del Ministeri d'Educaciˇ, Cultura i Esport (http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html)
 • No es podrÓ participar en aquesta convocat˛ria si ja es disposa d'un tÝtol de Doctor o Doctora.
 • Les persones que s'encarreguin de la direcciˇ del projecte de les persones candidates han de ser PDI i tenir una vinculaciˇ permanent a la UPC o un contracte laboral que excedeixi els tres anys de l'ajut.
 • Resten excloses les persones candidates que hagin gaudit totalment o parcial d'aquest ajut en convocat˛ries anteriors.
6. Aplicaciˇ per a la conversiˇ de notes (0-10) per a les titulacions de la resta dĺuniversitats catalanes i espanyoles
7. Convocat˛ria
8. Model normalitzat
9. Preguntes FreqŘents
10. Llistat provisional de les persones admeses o excloses :
- El termini per presentar les esmenes és del 19 al 26 de setembre (ambdˇs inclosos ).
- Procediment: Cal presentar la diligŔncia dĺesmena a la solĚlicitud signada i degudament complimentada al registre general de la UPC (quadre de registres) o per qualsevol dels procediments que s'indiquen a l'apartat 4 a), més amunt indicat.

11. Llistat definitiu de les persones admeses o excloses.

12. Llistat provisional de prioritzaciˇ dels ajuts FPI-UPC 2018
A partir d'avui s'obre el termini perquŔ les persones aspirants puguin presentar les reclamacions que considerin oportunes (mitjanšant el formulari d'alĚlegacions) en algun dels registres de la UPC o en algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu com˙ de les administracions p˙bliques, adrešades a la UASLR-SP. El termini per presentar les alĚlegacions és del 5 al 15 de novembre (ambdˇs inclosos).

Tal com preveu la convocat˛ria, les cinc primeres persones es proposen per tenir un ajut FPI-UPC finanšat per la UPC al 100%.
La convocat˛ria també preveu 10 places més FPI-UPC finanšades per la UPC en un 50%. Es contactarÓ amb els grups de recerca d'aquestes places per ordre de prioritzaciˇ de la llista a la fi de concretar si estan disposats a finanšar l'altre 50%; en cas que no, es passarÓ al segŘent de la llista seguint l'ordre.
Els grups de recerca que tinguin més d'un candidat prioritzat en la mateixa modalitat no es tindrÓ en compte el segon candidat per ordre de la llista, tal com preveu la convocat˛ria.

AixÝ mateix, us comuniquem que els beneficiaris hauran de subscriure el consentiment de cessiˇ de dades de carÓcter personal al Banc de Santander (se'ls farÓ signar un escrit preparat per aquest motiu) i hauran d'obrir un c/c al Banc de Santander (si no el tenen ja) per cobrar l'ajut.

13. Llistat definitiu de prioritzaciˇ dels ajuts FPI-UPC 2018
Acord CG/2018/09/23, d'11 de desembre de 2018, del Consell de Govern, pel qual s'aprova la Proposta de resoluciˇ per la convocat˛ria d'ajuts de contractaciˇ FPI-UPC 2018.
Els candidats que surten amb fons verd sˇn els 5 que tenen l'ajut al 100%. Els de color groc sˇn els 10 ajuts finanšats al 50%. Els que surten amb fons vermell correspon a un segon candidat d'un grup de recerca que ja té un ajut concedit i que no compleix el mÝnim de 15 EDP.   

 

Convocat˛ria per a la incorporaciˇ de personal investigador en formaciˇ (FPI-UPC) per a la realitzaciˇ de la tesi doctoral a la UPC 2017:
(Tancada -Accés a Informaciˇ)


344-713 Convocat˛ria Ajut Contracte SECTI vinculat a ENGINYERIA QU═MICA

Estat de la convocat˛ria:Obert
Termini (dia/mes/any): del 12 a 19 de novembre  de setembre al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

343-915 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a INSTITUT ROBĎTICA I INFORM└TICA INDUSTRIAL

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 30 d'octubre al  9 de novembre  de setembre al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

342-946 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat al CITCEA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 30 d'octubre al  7 de novembre  de setembre al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

341-713 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT D'ENGINYERIA QU═MICA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 30 d'octubre al  7 de novembre  de setembre al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

340-974 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat al CER. METODES NUMERICS CIENCIES APLICADES I ENGINYERIA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 15 al 24 d'octubre de setembre al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

339 - 460 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a CATEDRA ARGOS I INSTITUT DE T╚CNIQUES ENERG╚TIQUES

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 1 al 8 d'octubre al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

338 - 702 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT CI╚NCIA MATERIALS I ENGINYERIA METAL.LURGICA 

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 1 al 8 d'octubre al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

337 - 946 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat al CENTRE INNOV. TECNO. CONVERTIDORS EST. ACC. (CITCEA) 

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 6 al 12 de setembre al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

336 - 946 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat al CENTRE INNOV. TECNO. CONVERTIDORS EST. ACC. (CITCEA) 

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 6 al 12 de setembre al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

335 - 946 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat al CENTRE INNOV. TECNO. CONVERTIDORS EST. ACC. (CITCEA) 

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 6 al 12 de setembre al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

334 - 709 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT ENGINYERIA EL╚CTRICA 

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 19 al 25 de juliol al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

333 - 701 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT ARQUITECTURA DE COMPUTADORS

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 18 al 24 de juliol al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

332- 751 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT D' ENGINYERIA CIVIL I AMBIENTAL

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 18 al 24 de juliol al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

331- 713 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT D' ENGINYERIA QUIMICA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 11 al 18 de juliol al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

330 - 751 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT D' ENGINYERIA CIVIL I AMBIENTAL

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 9 al 13 de juliol al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

329 - 751 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT D' ENGINYERIA CIVIL I AMBIENTAL

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 9 al 13 de juliol al Registre de la UPC AMPLIACIË TERMINI FINS EL 18 DE JULIOL
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

325/326/327/328 - 470 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat al CENTRE DE RECERCA EN CIENCIA I ENGINYERIA MULTIESCALA DE BARCELONA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 25 de juny al 6 de juliol al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

321 - 915 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat al INSTITUT DE ROBOTICA I INFORMATICA INDUSTRIAL

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 25 de juny al 6 de juliol al Registre de la UPCTERMINI AMPLIAT AL DIA 16 DE JULIOL
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

320 - 915 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat al INSTITUT DE ROBOTICA I INFORMATICA INDUSTRIAL

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 25 de juny al 6 de juliol al Registre de la UPC TERMINI AMPLIAT AL DIA 16 DE JULIOL
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

322 - 749 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT DE MATEM└TIQUES

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 31 de maig al 7 de juny al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

323 - 749 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT DE MATEM└TIQUES

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 28 de maig al 4 de juny al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

319 - 749 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT DE MATEM└TIQUES

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 3 al 9 de maig al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

318 - 915 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a INSTITUT DE ROBĎTICA I INFORM└TICA INDUSTRIAL

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 3 al 9 de maig al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

317 - 701 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a ARQUITECTURA DE COMPUTADORS

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 23 al 30 d'abril al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

316 - 751 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a ENGINYERIA CIVIL I AMBIENTAL

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 23 de marš a 6 d'abril al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

315 - 915 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a INSTITUT DE ROBĎTICA I INFORM└TICA INDUSTRIAL

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 23 de marš a 6 d'abril al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

314 - 915 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a INSTITUT DE ROBĎTICA I INFORM└TICA INDUSTRIAL

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 23 de marš a 6 d'abril al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

308 - 707 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a ENGINYERIA DE SISTEMES, AUTOM└TICA I INFORMATICA INDUSTRIALS

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 21 de febrer al 7 de marš al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

313 - 745 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a MATEM└TIQUES

Esmena a la vinculaciˇ de l'ajut

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 21 de febrer al 7 de marš al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

312-915 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a INSTITUT DE ROBOTICA I INFORMATICA INDUSTRIAL

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 5 al 7 de febrer al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

312-712 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a CI╚NCIA MATERIALS I ENGINYERIA METAL.LURGICA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 30 de gener a 6 de febrer al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

311-952 Convocat˛ria Ajut Contracte Accés al Sistema vinculat a CRAHI

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 12 a 17 de gener al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

310-710 Convocat˛ria Ajut Contracte Accés al Sistema vinculat a ENGINYERIA ELECTRĎNICA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 13 al 19 de desembre de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

309-909 Convocat˛ria Ajut Contracte Accés al Sistema vinculat a LABORATORI D'ENGINYERIA MAR═TIMA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 29 de novembre al 13 de desembre de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

307-701 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a ARQUITECTURA DE COMPUTADORS

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 28 de novembre al 11 de desembre de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

306-702 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a CI╚NCIA MATERIALS I ENGINYERIA METAL.LURGICA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 28 de novembre al 11 de desembre de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

305-739 Convocat˛ria Ajut Contracte Accés al Sistema vinculat a TEORIA SENYAL I COMUNICACIONS

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 15 al 22 de novembre de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

304-710 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a ENGINYERIA ELECTRĎNICA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 3 al 8 de novembre de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

303-748 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a FISICA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 11 al 18 d'octubre de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

302-946 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a CITCEA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 18 de setembre al 6 d'octubre de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

301-749 Convocat˛ria Ajut Contracte d'Accés al Sistema vinculat a MATEM└TIQUES

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 12 al 18 de setembre de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

300-974 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a CER. METODES CI╚NCIES APLICADES I ENGINYERIA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 12 al 18 de setembre de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

299-701 Convocat˛ria Ajut Contracte d'Accés al Sistema vinculat a ARQUITECTURA DE COMPUTADORS

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 25 de juliol al 1 de setembre de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

298 - 739 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a TEORIA SENYAL I COMUNICACIONS

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 14 al 21 de juliol de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

297- 739 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a TEORIA SENYAL I COMUNICACIONS

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 14 al 21 de juliol de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

296- 749 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a MATEM└TIQUES

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 10 al 14 de juliol de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

295- 974 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a CER. METODES NUMERICS CIENCIES APLICADES I ENGINYERIA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 30 de juny a 7 de juliol de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

294- 952 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a CRAHI

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 30 de juny a 7 de juliol de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

292- 974 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a CER. METODES NUMERICS CIENCIES APLICADES I ENGINYERIA

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 30 de juny a 7 de juliol de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

293- 749 Convocat˛ria Ajut Contracte SECTI vinculat a MATEM└TIQUES

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 19 a 29 de juny de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

291- 701 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a ARQUITECTURA DE COMPUTADORS

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 19 a 26 de juny de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

290- 748 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a CER. M╚TODES NUM╚RICS CI╚NCIES APLICADES I ENGINYERIA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 19 a 26 de juny de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

284-748 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a FISICA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 22 al 26 de maig de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

287/289 - 470 Convocat˛ria 3 Ajuts Contracte Predoctoral vinculat a CENTRE DE RECERCA EN CI╚NCIA I ENGINYERIA MULTIESCALA DE BARCELONA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 15 a 22 de maig de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

286-707 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a ENGINYERIA SISTEMES, AUTOM└TICA I IMFORM└TICA INDUSTRIAL

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 11 al 18 de maig de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

285-702 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a CI╚NCIES MATERIALS I ENGINYERIA METAL.LURGICA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 8 al 22 de maig de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

283-952 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a CENTRE DE RECERCA APLICADA HIDROMETEROLOGIA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 2 al 8 de maig de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

282-971 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a MOTIO CONTROL AND INDUSTRIAL APP

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 2 al 8 de maigde 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

281-701 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a DEPARTAMENT D'ARQUITECTURA DE COMPUTADORS

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 27 de febrer a 3 de marš de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

280-974 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a CER. METODES NUM╚RICS CI╚NCIES APLICADES I ENGINYERIA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 27 de febrer a 10 de marš de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

279-909 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a LABORATORI D'ENGINYERIA MAR═TIMA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 27 de febrer a 3 de marš de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

278-922 Convocat˛ria Ajut Contracte d'Accés al Sistema (SECTI) vinculat a CENTRE DESENVOLUPAMENT SENSORS, INSTRUMENTS I SISTEMES

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 10 al 17 de febrer de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

277-974 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a CER. M╚TODES NUMÉRICS CI╚NCIES APLICADES I ENGINYERIA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 10 al 17 de febrer de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

276-739 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a TEORIA SENYAL I COMUNICACIONS

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 30 de gener al 3 de febrer de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

275-701 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a ARQUITECTURA DE COMPUTADORS

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 30 de gener al 3 de febrer de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

273-715 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a ESTAD═STICA I INVESTIGACIË OPERATIVA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 16 al 20 de gener de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

272-705 Convocat˛ria Ajut Contracte d'Accés al Sistema (SECTI) vinculat a CONSTRUCCIONS ARQUITECTĎNIQUES II

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 9 al 16 de gener de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

271-705 Convocat˛ria Ajut Contracte d'Accés al Sistema (SECTI) vinculat a CONSTRUCCIONS ARQUITECTĎNIQUES II

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 16 al 23 dedesembre de 2016 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

269-460 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a INSTITUT DE T╚CNIQUES ENERG╚TIQUES

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 12 al 19 dedesembre de 2016 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

268-701 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a ARQUITECTURA DE COMPUTADORS

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 12 al 20 dedesembre de 2016 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

267-749 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a MATEM└TIQUES

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 12 al 15 dedesembre de 2016 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

266-124 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a CATEDRA UNESCO DE SOSTENIBILITAT

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 10 a 16 de novembre de 2016 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

265- 713 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a DEPARTAMENT DE QU═MICA

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 23 a 29 de setembre de 2016 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

264-748 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a DEPARTAMENT DE FISICA

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 23 a 29 de setembre de 2016 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

263-701 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a DEPARTAMENT DE ARQUITECTURA DE COMPUTADORS

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 20 al 27 de setembre de 2016 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

262-701 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a DEPARTAMENT DE ARQUITECTURA DE COMPUTADORS

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 20 al 27 de setembre de 2016 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

261-749 Convocat˛ria Ajut Contracte Accés al Sistema vinculat a DEPARTAMENT DE MATEM└TIQUES

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 27 de juliol al 6 de setembre de 2016 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

260-748 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a DEPARTAMENT DE F═SICA

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 15 al 21 de juliol de 2016 al Registre de la UPC TERMINI RECEPCIË CANDIDATURES PRORROGAT FINS EL 5 DE SETEMBRE
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

259-974 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a CER. METODES NUM╚RICS CI╚NCIES APLICADES I ENGINYERIA

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 15 al 21 de juliol de 2016 al Registre de la UPC TERMINI RECEPCIË CANDIDATURES PRORROGAT FINS EL 5 DE SETEMBRE
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

258-709 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a DEPARTAMENT ENGINYERIA EL╚CTRICA TERMINI RECEPCIË CANDIDATURES PRORROGAT FINS EL 27 DE JULIOL

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 15 al 21 de juliol de 2016 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

257-701 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a DEPARTAMENT ARQUITECTURA DE COMPUTADORS

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 23 al 30 de juny de 2016 al Registre de la UPC TERMINI PRORROGAT FINS EL 15 DE JULIOL
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

256-744 Convocat˛ria Ajut Contracte d'Accés al Sistema (SECTI) vinculat a DEPARTAMENT ENGINYERIA TELEMATICA

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 20 al 27 de juny de 2016 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

255-701 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a DEPARTAMENT ARQUITECTURA DE COMPUTADORS

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 19 al 26 de maig de 2016 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

254-750 Convocat˛ria Ajut Contracte d'Accés al Sistema (SECTI) vinculat a DEPARTAMENT ENGINYERIA MINERA, INDUSTRIAL I TIC

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 9 al 17 de maig de 2016 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

252-758 Convocat˛ria Ajut Contracte d'Accés al Sistema (SECTI) vinculat a DEPARTAMENT ENGINYERIA DE PROJECTES I DE LA CONSTRUCCIË

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 21 al 27 d'abril de 2016 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

250-709 Convocat˛ria Ajut Contracte d'Accés al Sistema (SECTI) vinculat a DEPARTAMENT ENGINYERIA EL╚CTRICA

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 7 al 15 d'abril de 2016 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

999-739 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a DEPARTAMENT DE TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 7 al 11 d'abril de 2016 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

249-713 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a DEPARTAMENT DE QU═MICA

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 31 de marš a 8 d'abril de 2016 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

248-748 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a DEPARTAMENT DE FISICA

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 18 de marš a l'1 d'abril de 2016 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

247-748 Convocat˛ria Ajut Contracte d'Accés al Sistema (SECTI) vinculat a DEPARTAMENT DE FISICA

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 18 de marš a l'1 d'abril de 2016 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

246-240 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat A CATEDRA ARGOS I ETSEIB

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 7 al 14 de marš de 2016 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

245-748 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat DEPARTAMENT DE F═SICA

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 9 al 15 de marš de 2016 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

244-915 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat A INSTITUT DE ROBOTICA I INFORM└TICA INDUSTRIAL

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 15 al 22 de febrer de 2016 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

243-749 Convocat˛ria Ajut Contracte d'Accés al Sistema (SECTI) vinculat A DEPARTAMENT DE MATEM└TIQUES

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 8 al 12 de febrer de 2016 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

242-710 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat A ENGINYERIA ELECTRĎNICA

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 19 al 25 de gener de 2016 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

241-751 Convocat˛ria Ajut Contracte d'Accés al Sistema vinculat A ENGINYERIA CIVIL I AMBIENTAL

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 2 al 9 de desembre de 2015 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

240-928 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a CENTRE TECNOLOGIA TRANSFER╚NCIA DEL CALOR

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 23 al 30 de novembre de 2015 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

239-702 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a CIENCIES DELS MATERIALS I ENGINYERIA METAL.LURGICA

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 23 al 30 de novembre de 2015 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

238-749 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a MATEMATIQUES

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 5 al 11 de novembre de 2015 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

237-739 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat A TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 19 al 26 d'octubre de 2015 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

236-710 Convocat˛ria Ajut Contracte d'Accés al Sistema vinculat A ENGINYERIA ELECTRĎNICA

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 15 al 19 d'octubre de 2015 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

230-709 Convocat˛ria Ajut Contracte d'Accés al Sistema vinculat A ENGINYERIA EL╚CTRICA

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 3 al 19 de setembre de 2015 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

729-190 Convocat˛ria Ajut Contracte d'Accés al Sistema vinculat A MEC└NICA DE FLUIDS

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 29 de juliol al 3 de setembre de 2015 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

233-701 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat A ARQUITECTURA DE COMPUTADORS

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 27 de juliol al 3 de setembre de 2015 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

232-744 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat A ENGINYERIA TELEM└TICA

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 27 de juliol al 3 de setembre de 2015 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

231-747 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat A ENGINYERIA DE SERVEIS I SISTEMES D'INFORMACIË

Estat de la convocat˛ria: Oberta - TERMINI PRORROGAT FINS EL DIA 23 DE SETEMBRE
Termini (dia/mes/any): del 27 de juliol al 3 de setembre de 2015 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

229-739 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat A TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 27 de juliol al 3 de setembre de 2015 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

228-741 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat A ENGINYERIA MINERA I RECURSOS NATURALS

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 7 al 14 de juliol de 2015 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

227-739 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat A TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 7 al 14 de juliol de 2015 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

226-739 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat A MATEM└TICA APLICADA III

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 7 al 14 de juliol de 2015 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

225-701 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat A ARQUITECTURA DE COMPUTADORS

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 29 de juny al 6 de juliol de 2015 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

224-701 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat A ARQUITECTURA DE COMPUTADORS

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 29 de juny al 6 de juliol de 2015 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

223-946 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat A CITCEA

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 17 al 22 de juny de 2015 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

222-946 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat A CITCEA

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 26 de maig al 2 de juny de 2015 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

221-713 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat A ENGINYERIA QU═MICA

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 19 al 25 de maig de 2015 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

220-721 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat A F═SICA I ENGINYERIA NUCLEAR

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 12 al 19 de maig de 2015 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

219-710 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat al ENGINYERIA ELECTRĎNICA

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 11 al 15 de maig de 2015 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

217-460 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat al INSTITUT DE T╚CNIQUES ENERG╚TIQUES

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 9 al 16 de marš de 2015 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

216-704 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT CONSTRUCCIONS ARQUITECTĎNIQUES I

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 23 al 26 de febrer de 2015 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

215-741 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT ENGINYERIA MINERA I RECURSOS NATURALS

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 9al 16 de de febrer de 2015 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

214-706 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIË

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 30 de gener al 5 de febrer de 2015 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

213-713 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT ENGINYERIA QU═MICA

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 21 al 28 de gener de 2015 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

212-709 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT ENGINYERIA ELECTRĎNICA

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 12 al 16 de gener de 2015 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

211-709 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT ENGINYERIA ELECTRĎNICA

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 12 al 16 de gener de 2015 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

210-701 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT ARQUITECTURA DE COMPUTADORS

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 12 al 16 de gener de 2015 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

209-701 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT ARQUITECTURA DE COMPUTADORS

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 12 al 16 de gener de 2015 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

208-701 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT ARQUITECTURA DE COMPUTADORS

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 12 al 16 de gener de 2015 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

207-723Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT D'ENGINYERIA DE SERVEIS I SISTEMES D'INFORMACIË

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 9 al 15 de desembre al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

158 - 710Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT ENGINYERIA ELECTRĎNICA

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 6 al 10 d'octubre al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

206 -922Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat al CENTRE DESENVOLUPAMENT SENSORS, INSTRUMENTS I SISTEMES

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 18 al 25 de setembre al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

205 -723Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT CI╚NCIES DE LA COMPUTACIË

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 18 al 25 de setembre al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

204 -721Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat al INSTITUT DE T╚CNIQUES ENERG╚TIQUES

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 18 al 25 de setembre al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

203 -709 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT D'ENGINYERIA EL╚CTRICA

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 2 al 26 de setembre al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

201-706 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT D'ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIË

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 8 al 15 de juliol al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

200-701 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT D'ARQUITECTURA DE COMPUTADORS

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 30 de maig al 6 de juny al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

199-915 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat a INSTITUT DE ROBĎTICA I INFORMATICA INDUSTRIAL

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 30 de maig al 6 de juny al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

198-922 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat a CENTRE DESENVOLUPAMENT SENSORS, INSTRUMENTS I SISTEMES

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 24 al 30 d'abril al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

196-711Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat a DEPARTAMENT ENGINYERIA HIDR└ULICA, MAR═TIMA I AMBIENTAL

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 18 al 21 de marš al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

193-729 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat a DEPARTAMENT MECANICA DE FLUIDS

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 24 al 28 de febrer al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

192-711 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat a DEPARTAMENT ENGINYERIA HIDR└ULICA, MAR═TIMA I AMBIENTAL

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 11 al 18 de gener al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

190-701 Convocat˛ria Ajut Predoctoral vinculat a DEPARTAMENT ARQUITECTURA COMPUTADORS

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 12 al 19 de desembre al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

   
SSL
Racˇ de l'investigador
  Nom d'usuari
 
  Contrasenya
 
Recordar en aquest equip
Per poder entrar...

Posa el teu nom d'usuari del LDAP de la UPC amb punt (nom.cognom).
Canvi i oblit de contrasenya.
 
   
upc
Centre de TransferŔncia de Tecnologia de la Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Plaša Eusebi GŘell, 6 S1 Ě Edifici VŔrtex - Campus Nord Ě 08034 Barcelona
ctt.info@upc.edu
UPC